Wczytywanie strony...

Audyt i kontrola wewnętrzna Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Nauk Ekonomicznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

220/30/2

Charakterystyka

Studia podyplomowe w zakresie Audytu i kontroli wewnętrznej mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, pragnących rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym, przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego, kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych, pracowników komórek audytu wewnętrznego.

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Program studiów uwzględnia aktualne wymogi egzaminów certyfikacyjnych dla audytorów wewnętrznych w Polsce. 
Uwaga!  Ukończenie studiów oraz zdobycie dwuletniej praktyki zawodowej uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych bez konieczności zdawania egzaminu w The Institute of Internal Auditors (IIA). Od 2010 roku, osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie audytu na uczelni posiadającej prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych (Wydział Nauk Ekonomicznych UWM posiada to prawo) i prawnych, zdobywają takie uprawnienia: Podstawa prawna: art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 

Warunki/zasady kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia i kierunku

Wysokość czesnego

3 600 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Program zajęć obejmuje 220 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się co 3-4 tygodnie (11 zjazdów), w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:15.  Na każdym zjeździe realizowanych jest 20 godzin dydaktycznych. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego w formie krótkiego testu pisemnego oraz zaliczenia ustnego.

Dodatkowe informacje

-

Kierownik studiów podyplomowych

dr Anna Bartoszewicz

Sekretarz

mgr inż. Urszula Dumalska

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych: Urszula Dumalska, tel. 89 5234736  e-mail: zakrach@uwm.edu.pl ; adres: Katedra Rachunkowości, 10-957 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 305.

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.