Wczytywanie strony...

Audyt i kontrola wewnętrzna Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Nauk Ekonomicznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

220/30/2

Charakterystyka

Studia podyplomowe w zakresie Audytu i kontroli wewnętrznej mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, pragnących rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym, przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego, kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych, pracowników komórek audytu wewnętrznego.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Program studiów uwzględnia aktualne wymogi egzaminów certyfikacyjnych dla audytorów wewnętrznych w Polsce. 

Uwaga!  Ukończenie studiów oraz zdobycie dwuletniej praktyki zawodowej uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych bez konieczności zdawania egzaminu w The Institute of Internal Auditors (IIA). Od 2010 roku, osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie audytu na uczelni posiadającej prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych (Wydział Nauk Ekonomicznych UWM posiada to prawo) i prawnych, zdobywają takie uprawnienia: Podstawa prawna: art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 

Warunki/zasady kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia i kierunku

Wysokość czesnego

3 600 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Program zajęć obejmuje 220 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się co 3-4 tygodnie (11 zjazdów), w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:15.  Na każdym zjeździe realizowanych jest 20 godzin dydaktycznych. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego w formie krótkiego testu pisemnego oraz zaliczenia ustnego.

Dodatkowe informacje

-

Kierownik studiów podyplomowych

dr Anna Bartoszewicz

Sekretarz

 Magdalena Janczyło

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych:  Magdalena Janczyło

10-957 Olsztyn

ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9

tel. 89 524 55 56

email: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.