Wczytywanie strony...

Audyt i kontrola wewnętrzna Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Studia objęte są patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska 

Zobacz nasz plakat >>

 

Wydział

Nauk Ekonomicznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

220/30/2

Charakterystyka

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.  Program studiów uwzględnia aktualne wymogi stawiane audytorom wewnętrznym w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych,  które zostały uznane przez Ministra Finansów za obowiązujące w pracy audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w Polsce.

Charakterystyka efektów uczenia się

Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie dwuletniej praktyki zawodowej uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych  zgodnie z treścią art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021, poz. 305).

Od 2010 roku, osoby, które posiadają dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych (Wydział Nauk Ekonomicznych UWM posiada to prawo), zdobywają uprawnienia w zakresie wykonywania zawodu audytora wewnętrznego:

 podstawa prawna: art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

Warunki/zasady kwalifikacji

Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:

-zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej;

-pragnących rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym;

-przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego;

-kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych;

-pracowników komórek audytu wewnętrznego.

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia i kierunku.

Wysokość czesnego

3 600 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Program zajęć obejmuje 220 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:15.

 Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, case study oraz warsztatów indywidualnych i grupowych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego,zarządzanie ryzykiem, tematykę kontroli (zarządczej, finansowej, wewnętrznej),  audyt systemów informatycznych, a także obszary priorytetowe z punktu widzenia zadań audytowych: zamówienia publiczne, rachunkowość (z ukierunkowaniem na audyt finansowy), finanse publiczne oraz system funduszy unijnych.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Dodatkowe informacje

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce i na świecie uprzejmie informujemy, że zajęcia mogą odbywać się w trybie online.

Polega on na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Każdy Słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się.

Kierownik studiów podyplomowych

Kierownik nadzorujący 

dr Tomasz Wierzejski

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych

dr Anna Bartoszewicz

Sekretarz

mgr Magdalena Janczyło

Kontakt

Sekretariat:  ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9, 10-719 Olsztyn

Kontakt

tel. 89 524 55 56; 882-788-008

email: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

Kierownik merytoryczny - dr Anna Bartoszewicz: tel. 89 524-51-93, 

mail: anna.bartoszewicz@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów, pok. 326

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.