Wczytywanie strony...

Bezpieczeństwo i higiena pracy Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

275 godz., 30 ECTS, dwa semestry

Charakterystyka

studia skierowane są do osób zainteresowanych pracą w służbie bhp, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; uzyskiwane kwalifikacje: kwalifikacje w dziedzinie bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent studiów podyplomowych ma pogłębioną wiedzę w zakresie obszarów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy i przedsiębiorstwach. Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie metod i organizacji pracy inspektora bhp w zakładach pracy, wzorów i norm postępowania, sposobów działania zakładowych komórek bhp, ich zadań oraz obowiązków pracownika służby bhp. Zna  normy i reguły (prawne, organizacyjne) ochrony pracy, jej strukturę oraz instytucje nadzoru i kontroli bhp, rozumie rządzące nimi regulacje prawne. Zna źródła prawa pracy. Ma podstawową wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami społecznymi w obszarze bhp. Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, środowiskowych, organizacyjnych, technicznych) odnoszących się do okoliczności powstawania zagrożeń wypadkowych oraz chorobowych, ich źródłach i naturze, a także  sposobach działania w odniesieniu do zapobiegania im, ich wykrywania i ujawniania w postępowaniu powypadkowym.

Potrafi wskazać i wykorzystywać podstawowe akty prawne, standardy i normy techniczne w zakresie pomiaru i oceny czynników szkodliwych w środowisku pracy. Ma podstawową wiedzę dotyczącą organizacji struktury systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz możliwości komputerowego wspomagania zarządzania środowiskiem bhp. Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, stosowane w ergonomii. Posiada wiedzę o człowieku w procesach pracy, w szczególności jako podmiocie stanowiącym podstawę struktur społeczno‐zawodowych i zasad ich funkcjonowania. Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań  bhp dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne oraz aspekty środowiskowe.

Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko pracy i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania dotyczące w szczególności stanowiska pracy, metody pracy, realizowanych zadań, procesów wytwarzania pod kątem ergonomii i bhp. Umie wykorzystać i analizować dane statystyczne w kontekście częstości zdarzeń wypadkowych, spowodowanych nimi szkód o charakterze społecznym, ekonomicznym i technicznym. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w tym szkoleń w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych bhp. Dostrzega potrzebę uczenia się przez całe życie w kontekście podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz w odniesieniu do zagadnień prawa pracy i zagadnień prawnych bhp, dostrzega potrzebę rozwoju osobistego i zawodowego. Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu  pracownika służb bhp poprzez globalne myślenie o ochronie i bezpieczeństwie pracy człowieka oraz jego wartości. Wie, jak ważne jest przestrzeganie i stosowanie w praktyce zasad etyki zawodowej.

 

Warunki/zasady kwalifikacji

kolejność zgłoszeń w systemie IRK

Wysokość czesnego

3 600 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (16 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie)

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Przygotowanie pracy końcowej i zdanie egzaminu

Dodatkowe informacje

Program studiów realizowany jest w ramach 18 przedmiotów.  Na potrzeby studiów podyplomowych zakupiony został specjalistyczny program komputerowy Vademecum BHP, wspomagający proces zarządzania bhp w przedsiębiorstwach. Do czerwca 2022 r. zrealizowano 30 edycji studiów.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Monika Maciejewska

Sekretarz

mgr Artur Murach

Kontakt

szczegółowych informacji udziela:

1) sekretarz studiów podyplomowych: Artur Murach; tel. 89 5246288;  e-mail: studiabhp@uwm.edu.pl; adres: ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn ;numer pokoju: 103,

2) kierownik studiów podyplomowych: dr Monika Maciejewska; tel.  89 524 62 72;  e-mail: studiabhp@uwm.edu.pl; adres: ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn; numer pokoju: 103

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.