Wczytywanie strony...

Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji Wydział Geoinżynierii

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Geoinżynierii

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów 

220 godzin, 60 ECTS, 2 semestry.
 

Charakterystyka

Na obecnym etapie rozwoju rynku nieruchomości pojawiła się potrzeba upowszechnienia prac geodezyjnych i kartograficznych w obsłudze procesów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami. Studia mają na celu podniesienie wiedzy, umiejętności oraz przygotowanie do pracy: w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w urzędach jednostek samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami, u przedsiębiorców wykonujących działania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: geodezji, wyceny nieruchomości czy doradztwa na rynku nieruchomości. Adresatami są także pracownicy administracji samorządowej zajmujących się gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami oraz osoby specjalizujących się w obsłudze rynku nieruchomości, kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia z gospodarki przestrzennej i geodezji, inne osoby chcące specjalizować się w wymienionych obszarach.
 

Charakterystyka efektów uczenia się

Program nauczania opracowano w wyniku konsultacji: ze środowiskami specjalistów ds. gospodarki nieruchomościami, z jednostkami samorządów terytorialnych oraz grupami zawodowymi obsługującymi rynek nieruchomości. Środowiska te oraz jednostki naukowe i badawcze zasygnalizowały taką potrzebę kształcenia. 
Program umożliwia zapoznanie słuchaczy z prawnymi, teoretycznymi i praktycznymi procedurami gospodarki nieruchomościami oraz geodezyjnymi pracami wykonywanymi na rzecz szeroko poszczekanej gospodarki nieruchomościami. Słuchacze podczas studiów nabywają umiejętności wykonywania podstawowych prac geodezyjnych w zakresie podziałów nieruchomości, rozgraniczania i wznawiania granic nieruchomości, geodezji inżynieryjnej, opracowywania planów wykorzystania nieruchomości w zasobach publicznych. Zdobywają wiedzę z zakresu: prawa rzeczowego i administracyjnego, gospodarki nieruchomościami, przekształceń własnościowych, planowania przestrzennego, geodezji i kartografii oraz poznają nowoczesne technologie pomiarowe i obliczeniowe związane z pracami geodezyjnymi. Nabywają umiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, a także na ich podstawie opracowywać materiały kartograficzne. Podczas studiów słuchacze wykonują opracowania dla celów administracyjno-prawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz zapoznają się z podstawowymi podejściami, metodami i technikami wyceny nieruchomości i ich stosowanie w praktyce. 

 

Warunki/zasady kwalifikacji

Osoby posiadające wykształcenie wyższe – pierwszego lub drugiego stopnia niezależnie od kierunku wykształcenia. Decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji. Rekrutacja trwa do chwili wyczerpania wolnych miejsc. 
Proces rekrutacji: Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów, wydrukowanie podania z systemu IRK, uzupełnienie brakujących wpisów, skompletowanie załączników (odpis dyplomu ukończenia studiów - oryginał, dwie fotografie, kserokopia DO, kwestionariusz osobowy) i przesłanie na adres Sekretarza Studiów Podyplomowych.
 

Wysokość czesnego

4200 zł. Płatne w całości lub możliwość rozłożenia na dwie lub cztery raty, zgodnie z umową zawartą między słuchaczem a Uczelnią.
 

Organizacja toku studiów podyplomowych

Nauka odbywa się w systemie zjazdowym niestacjonarnym (11-12 zjazdów), w soboty i niedziele. Na każdym zjeździe realizowanych jest 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów średnio, co 2 - 4 tygodnie. 
 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów, przygotowanie pracy końcowej i zadanie egzaminu końcowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie gospodarki nieruchomościami i podstaw geodezji według wzoru określonego przepisami Uczelni.
 

Dodatkowe informacje

Terminy rekrutacji do 30 września i 31 marca danego roku. Rozpoczęcie zajęć po zebraniu grupy. Minimalna liczba słuchaczy do inauguracji danej edycji studiów to 20 osób. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Studiów Podyplomowych.
 

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 

Sekretarz studiów podyplomowych

dr inż. Jan Kuryj 
 

Kontakt

Szczegółowe informacje udziela Sekretarz Studiów Podyplomowych. Adres: Katedra Zasobów Nieruchomości UWM w Olsztynie, 10-720 Olsztyn, ul. Prawochenskiego 15, pok. 302, tel. 895234262, e-mail: jkuryj@uwm.edu.pl;

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.