Wczytywanie strony...

Produkcja rolnicza i ogrodnicza Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

255 godzin, 45,5 pkt. ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów mogą być osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie i ogrodnictwie, a także nauczyciele chcący rozszerzyć swoje kwalifikacje lub osoby zamierzające nabyć ziemię czy przejąć gospodarstwo po rodzicach -  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. W programie dydaktycznym realizowane będą zagadnienia dotyczące: agrometeorologii, organizacji produkcji rolniczej i zarządzania w agrobiznesie, ochrony roślin, gleboznawstwa z elementami geologii, mikrobiologii w rolnictwie i ogrodnictwie, trwałych użytków zielonych, technologii uprawy roślin rolniczych, roślin ozdobnych, roślin przyprawowych i zielarskich, technologii uprawy roślin warzywnych, technologii uprawy roślin sadowniczych, rozmnażania roślin, produkcji zwierzęcej, zagospodarowania surowców roślinnych, zajęcia terenowe.

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Absolwent studiów podyplomowych „Produkcja rolnicza i ogrodnicza” ma przygotowanie do podjęcia pracy w administracji, usługach oraz doradztwie rolniczym i ogrodniczym  w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa. Zna wymogi prawne regulujące produkcję rolniczą i ogrodniczą. Absolwent jest specjalistą w zakresie produkcji rolniczej i ogrodniczej wpisanym do zbioru zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145) pod symbolami: „2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni”. Posiada on teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zorganizowania od założenia gospodarstwa rolnego według przyjętych zasad po produkcję jak i dystrybucję wytworzonych w nich produktów. Potrafi wykorzystać najnowsze osiągnięcia techniki i agrotechnologii w celu zwiększenie intensywności gospodarstwa rolnego i ogrodniczego. Wie jak gospodarowanie wg zasad rolnictwa wpływa na równowagę w środowisku naturalnym, jakość wytworzonych surowców roślinnych oraz kondycję i zdrowie ludzi i zwierząt. Posiada podstawowy zasób wiedzy na temat przetwórstwa surowców wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym.

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania na studia jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności (na poziomie: licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie). Aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym należy dostarczyć wydrukowane z systemu IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, a także odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych. 

Wysokość czesnego

2 900 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia trwają 2 semestry, zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio co 2-3 tygodnie (w sumie 12 zjazdów, 255 godzin).

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

- obecność na co najmniej 2/3 realizowanych godzin, odrębnie z każdego przedmiotu;

- uzyskanie wszystkich zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów;

- dokonanie pełnej odpłatności za studia;

Dodatkowe informacje

Studia podyplomowe są uruchamiane w przypadku zebrania pełnej grupy słuchaczy.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Anna Bieniek

Sekretarz

dr inż. Bogumił Markuszewski 

Kontakt

Informacje udzielają: Anna Bieniek: tel. 89 523 4328 e-mail: anna.bieniek@uwm.edu.pl,

Bogumił Markuszewski, e-mail: bogumil.markuszewski@uwm.edu.pl, tel. 89 524 5137;

adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ogrodnictwa, Ul. Prawocheńskiego 21 p. 1; 10-718 Olsztyn (z dopiskiem Studia podyplomowe w zakresie „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”)

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.