Wczytywanie strony...

Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Rolnictwa i Leśnictwa

 

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

250/61/2

Charakterystyka

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). 

Celem studiów jest przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, która będzie potrafiła projektować i wdrażać efektywne rolniczo, ekonomicznie i energetycznie agro- i zootechnologie. 

 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent studiów podyplomowych uzyska wiedzę z zakresu polityki rolnej UE i nabędzie umiejętności wykorzystania mechanizmów rynkowych Wspólnej Polityki Rolnej UE dla poprawy efektywności gospodarowania. W toku studiów słuchacz uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje odpowiadające potrzebom konkurencyjnej gospodarki oraz aktualnym tendencjom w wielofunkcyjnym i zrównoważonym rozwoju sektora agrobiogospodarki.Po ukończeniu studiów Absolwent będzie posiadał wiedzę konieczną do zaprojektowania oraz organizacji procesu produkcji w gospodarstwie rolnym. Pozna zasady funkcjonowania rynków rolnych. Ponadto wykaże się znajomością zagadnień organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, marketingu artykułów rolnych oraz zarządzania agrofirmą. Wykaże znajomość uwarunkowań rozwoju biogospodarki, szans i zagrożeń wynikających z zastosowań bioekonomii w gospodarce narodowej oraz funkcjonowania sektora agro, jako subsytemu gospodarki narodowej. Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu” uzyska kwalifikacje rolnicze niezbędne przy podejmowaniu i rozwijaniu działalności rolniczej oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje przydane do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, zakładach i instytucjach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych oraz energetycznych, firmach agrokonsultingowych, pozarządowych stowarzyszeniach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz unijnych agencjach płatniczych.Program studiów obejmuje zagadnienia związane z technologiami produkcji roślinnej i zwierzęcej, paszoznawstwem, integrowaną ochroną roślin, rolą sektora bio- w gospodarce narodowej (bioekonomia/biogospodarka), funkcjonowaniem agrobiznesu w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, organizacją rynków rolnych, marketingiem artykułów rolnych, ekonomiką i organizacją rolnictwa, rachunkowością rolniczą oraz zarządzaniem agrofirmą.

Warunki/zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów wyższych (z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata). Dokumenty kandydatów przyjmowane są w sposób ciągły. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Rekrutacja prowadzona jest przez system IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia), podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego.

Wysokość czesnego

3000 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy organizowane są w systemie niestacjonarnym (6-7 zjazdów w semestrze) w soboty i niedziele. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 18-20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Obecność, na co najmniej 2/3 realizowanych godzin, w odrębnie każdego przedmiotu, uzyskanie w określonych terminach wszystkich zaliczeń (w tym wykonanych projektów) z przedmiotów objętych planem studiów, dokonanie w określonych terminach pełnej odpłatności za studia oraz świadectwo. 

Dodatkowe informacje

Studia realizowane są na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn.

 

Kierownik studiów podyplomowych

Stanisław Bielski, dr hab. inż.

Sekretarz

Bożena Bogucka 

Kontakt

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu http://www.uwm.edu.pl/kpros/ oraz udzielane pod numerami tel. 89 524 56 52 – kierownik studiów podyplomowych oraz 89 523 34 65 – sekretarz  studiów podyplomowych. 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.