Wczytywanie strony...

Rolnictwo ekologiczne Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

247 godzin, 30,2 pkt. ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z działań „Premie dla młodych rolników” i „Modernizacja gospodarstw rolnych” itp. Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na poznanie zasad i metod produkcji rolniczej, nadzoru jakościowego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych - ekologicznych oraz wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko. Absolwent będzie też przygotowany do przystąpienia do egzaminu pozwalającego zdobyć uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego.

 

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Absolwent studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne” ma przygotowanie do podjęcia pracy w administracji, usługach oraz doradztwie rolniczym i ogrodniczym  w zakresie rolnictwa ekologicznego. Zna wymogi prawne regulujące produkcję ekologiczną. Będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu w celu nabycia uprawnień  do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego. Absolwent studiów podyplomowych ,,Rolnictwo ekologiczne” jest specjalistą w zakresie ekologicznej produkcji rolniczej i ogrodniczej wpisanym do zbioru zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145) pod symbolami: „2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni”. Posiada on praktyczne przygotowanie do zorganizowania od podstaw oraz samodzielnego prowadzenia gospodarstwa według zasad systemu ekologicznego, zarówno na poziomie produkcji jak i dystrybucji wytworzonych w nich produktów. Potrafi wykorzystać najnowsze osiągnięcia techniki i agrotechnologii w celu zwiększenie intensywności gospodarstwa ekologicznego. Wie jak gospodarowanie wg zasad rolnictwa  ekologicznego wpływa na równowagę w środowisku naturalnym, jakość wytworzonych surowców roślinnych oraz kondycję i zdrowie ludzi i zwierząt. Posiada podstawowy zasób wiedzy na temat przetwórstwa surowców ekologicznych.

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania na studia jest ukończenie studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (licencjat, studia inżynierskie lub magisterskie). Aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym należy dostarczyć wydrukowane z systemu IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, a także odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych. 

Wysokość czesnego

3 800 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia trwają 2 semestry, zjazdy tylko w sobota-niedziela, co około 2-3 tygodnie (w sumie 12 zjazdów, 247 godzin). Zajęcia realizowane są w soboty do wieczora, a w niedziele do 14-15tej. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

- obecność na co najmniej 2/3 realizowanych godzin, odrębnie z każdego przedmiotu;

- uzyskanie w określonych terminach wszystkich zaliczeń (w tym wykonanych projektów) z przedmiotów objętych planem studiów;

- dokonanie w określonych terminach pełnej odpłatności za studia;

Dodatkowe informacje

Studia podyplomowe są uruchamiane w przypadku zebrania pełnej grupy słuchaczy

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Arkadiusz Stępień 

Sekretarz

dr inż. Kinga Treder 

Kontakt

Wyczerpujących informacje udzielają: Arkadiusz Stępień: tel. 89 523 32 66 email: arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl, Kinga Treder tel. 89 523 35 94; 89 523 48 27; adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agroekosystemów, Pl. Łódzki 3 p. 228, 10-718 Olsztyn (z dopiskiem Studia podyplomowe w zakresie „Rolnictwo ekologiczne”)

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.