Wczytywanie strony...

Rolnictwo ekologiczne Wydział  Rolnictwa i Leśnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Wydział  Rolnictwa i Leśnictwa

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

247 godzin, 30,2 pkt. ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z działań „Premie dla młodych rolników” i „Modernizacja gospodarstw rolnych” itp. Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na poznanie zasad i metod produkcji rolniczej, nadzoru jakościowego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych - ekologicznych oraz wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko. Absolwent będzie też przygotowany do przystąpienia do egzaminu pozwalającego zdobyć uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego.

 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne” ma przygotowanie do podjęcia pracy w administracji, usługach oraz doradztwie rolniczym i ogrodniczym  w zakresie rolnictwa ekologicznego. Zna wymogi prawne regulujące produkcję ekologiczną. Będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu w celu nabycia uprawnień  do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego. Absolwent studiów podyplomowych ,,Rolnictwo ekologiczne” jest specjalistą w zakresie ekologicznej produkcji rolniczej i ogrodniczej wpisanym do zbioru zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145) pod symbolami: „2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni”. Posiada on praktyczne przygotowanie do zorganizowania od podstaw oraz samodzielnego prowadzenia gospodarstwa według zasad systemu ekologicznego, zarówno na poziomie produkcji jak i dystrybucji wytworzonych w nich produktów. Potrafi wykorzystać najnowsze osiągnięcia techniki i agrotechnologii w celu zwiększenie intensywności gospodarstwa ekologicznego. Wie jak gospodarowanie wg zasad rolnictwa  ekologicznego wpływa na równowagę w środowisku naturalnym, jakość wytworzonych surowców roślinnych oraz kondycję i zdrowie ludzi i zwierząt. Posiada podstawowy zasób wiedzy na temat przetwórstwa surowców ekologicznych.

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania na studia jest ukończenie studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (licencjat, studia inżynierskie lub magisterskie). Aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym należy dostarczyć wydrukowane z systemu IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, a także odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych. 

Wysokość czesnego

3 800 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia trwają 2 semestry, zjazdy tylko w sobota-niedziela, co około 2-3 tygodnie (w sumie 12 zjazdów, 247 godzin). Zajęcia realizowane są w soboty do wieczora, a w niedziele do 14-15tej. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

- obecność na co najmniej 2/3 realizowanych godzin, odrębnie z każdego przedmiotu;

- uzyskanie w określonych terminach wszystkich zaliczeń (w tym wykonanych projektów) z przedmiotów objętych planem studiów;

- dokonanie w określonych terminach pełnej odpłatności za studia;

Dodatkowe informacje

Studia podyplomowe są uruchamiane w przypadku zebrania pełnej grupy słuchaczy

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Arkadiusz Stępień 

Sekretarz

dr inż. Kinga Treder 

Kontakt

Wyczerpujących informacje udzielają: Arkadiusz Stępień: tel. 89 523 32 66 email: arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl, Kinga Treder tel. 89 523 35 94; 89 523 48 27; adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agroekosystemów, Pl. Łódzki 3 p. 228, 10-718 Olsztyn (z dopiskiem Studia podyplomowe w zakresie „Rolnictwo ekologiczne”)

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.