Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Socjoterapia Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

 445; ECTS:  37 punktów; semestry: 3

Charakterystyka

Proponowane studia mają charakter doskonalący, a ich celem jest przygotowanie do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, wzmocnienie umiejętności pracy grupowej oraz współpracy z innymi specjalistami zaangażowanymi w działalność opiekuńczo-wychowawczą, pomocową i terapeutyczną.

Program studiów odpowiada Standardom Ogólnopolskiej Sekcji Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zarówno w kwestii limitu godzin, jak i zakresu treści oraz wytycznym Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Tym samym ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Socjoterapii otwiera możliwość ubiegania się o certyfikat Socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 15 czerwca 2011 r. ze zmianą uchwaloną przez Zarząd Główny PTP 20 czerwca 2018 r.) oraz certyfikat Socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Zgodnie ze wskazaniami PTP i Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów, w trakcie studiów słuchacz zyskuje wiedzę z zakresu: teoretycznych podstaw socjoterapii, podstawy pedagogiki i psychologii rozwojowej, podstaw psychologii ogólnej, mechanizmów uzależnień, struktury i organizacji systemu pomocy dziecku i rodzinie, faz rozwoju grupy i zjawisk w niej zachodzących oraz przyczyn i objawów zaburzeń zachowania u dzieci.

Absolwent wyposażony zostaje w umiejętności wykonania diagnozy socjoterapeutycznej, planowania i projektowania i realizacji działań o charakterze korekcyjnym w oparciu o znajomość procesu grupowego i metodykę pracy z grupą adresowanych do osób znajdują się w sytuacjach problemowych, stresowych, trudnych i kryzysowych (w tym z ofiarami przemocy, zachowań ryzykownych, z dziećmi przejawiającymi zachowania problemowe, zaburzenia zachowania czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi) z osobami ze środowisk zaniedbanych, niewydolnych życiowo, przewlekle chorych, bezrobotnymi, a także osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej np. (GOPS), Domów Opieki Społecznej czy przebywających w szpitalach. Absolwent zyskuje ponadto umiejętności swobodnego i adekwatnego komunikowania się zarówno z podopiecznymi/klientami, jak i innymi specjalistami oraz współpracy z zespołem. Dzięki uczestnictwu w czterdziestogodzinnym Treningu interpersonalnym (realizowanym podczas czterodniowego zjazdu) oraz Treningu pracy nad sobą zyska również wgląd w siebie, w tym we własne zasoby, ale i obszary wymagające wzmocnienia, umiejętność i gotowość do analizowania własnej pracy oraz świadomość swoich mocnych i słabych stron, a także gotowość do samorozwoju i doskonalenia zawodowego. Słuchacze w trakcie studiów uczestniczą także w praktykach w ramach których realizują zajęcia socjoterapeutyczne w wybranej placówce według przygotowanego przez siebie programu. Opisu programu i rezultatów jego realizacji dokonują w ramach pracy podyplomowej. 

 

 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Umiejętności i wiedza zdobyte podczas studiów podyplomowych (po spełnieniu warunków określonych przez pracodawcę) umożliwiają podjęcie pracy: w świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych i środowiskowych jako socjoterapeuci, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach prowadząc zajęcia socjoterapii i profesjonalną profilaktykę, które są wpisane w zadania szkoły, w ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach resocjalizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, zakładach poprawczych, zakładach karnych, placówkach opieki zastępczej, w Gminnych i Miejskich Ośrodkach Społecznych prowadząc zajęcia grupowe z osobami w trudnych sytuacjach życiowych, w Klubach i Centrach Integracji Społecznej w Domach Pomocy Społecznej i szpitalach.  

Absolwenci studiów z zakresu Socjoterapii (po spełnieniu warunków określonych przez pracodawcę) będą mieli też możliwość podjęcia pracy w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Szczegółowe kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w tych placówkach reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. 2017 poz. 1606).

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach społecznych, humanistycznych oraz medycznych. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa do 30 września  w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty: 

◦  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane po rejestracji w systemie irk.uwm.edu.pl, 

◦  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, 

◦  jedno zdjęcie legitymacyjne. 

 O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK. 

Wysokość czesnego

5400 zł

Możliwość płatności w ratach

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym:  sobota – niedziela.  Częstotliwość zjazdów: średnio co 2 tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów dydaktycznych i zaliczenie praktyki, obrona pracy końcowej napisanej w ramach praktyki socjoterapeutycznej.

Dodatkowe informacje

Proponowane studia mogą też zostać potraktowane jako forma doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych w takich zawodach jak: pedagog szkolny, wychowawca, nauczyciel, instruktor, kurator, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta, katecheta, pracownik placówki interwencyjnej, dyrektor placówek i instytucji opiekuńczych, oświatowych i resocjalizacyjnych. 

Kierownik studiów podyplomowych

Dr Joanna Frankowiak

e-mail: joanna.frankowiak@uwm.edu.pl 

Sekretarz

 Magdalena Jaworowska-Walczak

tel. 89 524 62 29, e-mail: magdalena.walczak@uwm.edu.pl

Kontakt

Sekretariat studiów podyplomowych: ul. R. Prawocheńskiego 13, 10-725 Olsztyn, pok. 302

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.