Wczytywanie strony...

Wycena nieruchomości Wydział Geoinżynierii

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Nazwa studiów podyplomowych: Wycena nieruchomości

Wydział:  Geoinżynierii

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów: 296 godzin dydaktycznych, 60 pkt. ECTS, 2 semestryCharakterystyka:

Studia Podyplomowe stanowią pierwszy z wymogów, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Studia mają na celu:

-    zapoznanie z problematyką szacowania nieruchomości i przygotowanie specjalistów z tego zakresu, którzy po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu praktyki zawodowej mogą, zgodnie z ustawą z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., Nr 115, poz. 741 i zm.) ubiegać się o nadanie państwowych uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

-    przekazanie słuchaczom Studiów Podyplomowych wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze szacowania nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

Charakterystyka efektów uczenia się:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: procesów gospodarowania nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i działalności spółdzielni mieszkaniowych, gospodarki rolnej, leśnej i wodnej, podstaw budownictwa i kosztorysowania robót budowlanych, źródeł informacji o nieruchomościach, określania wartości praw do nieruchomości, określania wartości na potrzeby bankowości, oceny efektywności ekonomicznej nieruchomości, analizy rynku nieruchomości  z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.

Absolwent Studiów Podyplomowych zdobywa nową wiedzę niezbędną w pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach związanych z gospodarką przestrzenną w tym działających w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz inwestycji w nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku nieruchomości; we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości.

Absolwent Studiów Podyplomowych może rozpocząć realizację 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej, po której może ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

Warunki/zasady kwalifikacji:

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia podyplomowe: jest ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub 5-letnich magisterskich, a także przedstawienie dyplomu ukończenia ww. studiów.

Wysokość czesnego: 3900 PLN za dwa semestry. Płatność jednorazowa lub w ratach (na pisemny wniosek słuchacza studiów podyplomowych, kierownik studiów podyplomowych może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty na maksymalnie 6 rat). Opłata zawiera koszty administracyjne, koszty realizacji programu studiów, koszty przeprowadzenia testów, koszty seminariów, koszty nadzoru nad pracą końcową studenta, koszty przeprowadzenia egzaminu końcowego.

Numer konta do wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych zostanie podany w decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe Wycena nieruchomości.

 Organizacja toku studiów podyplomowych:

Zjazdy odbywają się w systemie niestacjonarnym (w piątek od 16.30, w sobotę i niedzielę). Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów, średnio co trzy tygodnie. Czas trwania studiów podyplomowych 10 miesięcy. Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują materiały dydaktyczne w formie elektronicznej.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń, testów semestralnych, przygotowanie pracy końcowej i zdanie egzaminu końcowego z przedmiotów objętych planem studiów. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do egzaminu w terminie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym wpisuje się ostateczny wynik studiów, jako średnią ocenę z ocen uzyskanych z toku studiów oraz oceny:

A- z pracy końcowej,

B - średniej oceny z testów sprawdzających,

C - oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.

Dodatkowe informacje:

Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych następuje w przypadku:

A.    rezygnacji ze studiów,

B.    niewypełnienia obowiązków wynikających z programu kształcenia i programu studiów, w tym planu studiów,

C.    niewniesienia opłaty za zajęcia dydaktyczne.

Osoba, która została skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych, może je wznowić po przerwie nie dłuższej niż 2 lata, w przypadku realizacji kolejnego cyklu kształcenia danych studiów podyplomowych. Warunki wznowienia określa kierownik studiów podyplomowych, który podejmuje w tej sprawie decyzję.

Kierownik studiów podyplomowych: prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

Sekretarz: dr hab. inż. Mirosław Bełej

Kontakt:

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych:  tel. 89 523 36 63; kap@uwm.edu.pl; pok.117, ul.R. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn. Zapraszamy również na naszą stronę www: Studia podyplomowe | Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii (uwm.edu.pl)

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.