Wczytywanie strony...

Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie Wydział Matematyki i Informatyki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Matematyki i Informatyki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

230 godzin, 32 ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Studia podyplomowe ZMADiDMwB przygotowują słuchaczy do zarządzania danymi poprzez nabycie umiejętności ich przetwarzania, analizowania oraz wnioskowania na ich podstawie za pomocą metod i technik analizy danych. Celem studiów jest nabycie  szczegółowej wiedzy z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych oraz umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. 

Studia mają na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych jako analitycy w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej i innych.  

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent zna i rozumie:

metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów oraz ich zastosowania

podstawowe struktury danych, wykonywane na nich operacje i ich zastosowania

konstrukcje programistyczne oraz pojęcia składni i semantyki języków programowania

zagadnienia na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą składowania i wyszukiwania informacji oraz modelowania danych

podstawowe metody probabilistyczne

problemy statystyki matematycznej

sposoby pozyskiwania i prezentowania danych statystycznych, zna opisowe charakterystyki zjawisk masowych i metody analizy dynamiki zjawisk masowych.

Absolwent potrafi:

pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym

przeprowadzić analizę danych statystycznych i podstawowe wnioskowania statystyczne także z wykorzystaniem oprogramowania

posługiwać się zaawansowanymi metodami i narzędziami z zakresu probabilistyki i statystyki matematycznej

zastosować zaawansowane techniki obliczeniowe oraz wybrane pakiety obliczeniowe

projektować zaawansowane struktury danych i ich wydajne implementacje

pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

przygotować dokumentacje, opracowania i raporty w języku polskim i języku obcym

pracować z odbiorcami tworzonych rozwiązań informatycznych i analitycznych, aktywnie uczestnicząc w dyskusji o potrzebach, możliwych rozwiązaniach i zasadach pozyskania, przetwarzania danych oraz ich wykorzystania.

Absolwent jest gotów do:

oceny możliwości wykorzystania dotychczasowych osiągnięć technologii w swoim zawodzie

zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów

zrozumienia ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumiejąc potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej

komunikacji i konsultacji ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z innymi osobami związanymi zawodowo

uznania zawodu analityka danych jako roli społecznej i rozumie problemy związane z poufnością danych

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku. Wymagane dokumenty:

  - podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

 - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

 Terminy rekrutacji i adresy dostarczania dokumentów są podawane i na bieżąco aktualizowane w systemie IRK – studia podyplomowe.

Wysokość czesnego

5400 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane  w systemie niestacjonarnym, w sobotę i niedzielę, dwa zjazdy w miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń (w przypadku ćwiczeń z oceną) oraz uzyskanie wszystkich zaliczeń bez oceny (w przypadku wykładów);

Dodatkowe informacje

studia z możliwością dofinansowania

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Adam Lecko, prof. UWM 

Sekretarz

mgr Kinga Lecko

Kontakt

szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Kinga Lecko   tel.  664 31 55 25;  email: psi@matman.uwm.edu.pl

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.