Wczytywanie strony...

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Wydział Nauk Ekonomicznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

200 h, 30 pkt ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Podstawowym celem studiów jest usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy w zarządzaniu zasobami pracy (aspekt poznawczy) oraz kształtowanie i rozwijanie umiejętności menedżerskich nakierowanych na sprawne (efektywne, ekonomiczne i etyczne) kierowanie ludźmi (aspekt praktyczny).  
Adresaci:
kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji publicznych
pracownicy komórek personalnych przedsiębiorstw i organizacji publicznych
pracownicy firm szkoleniowych, doradztwa zawodowego oraz agencji pracy
osoby chcące doskonalić się w sprawach kierowaniu ludźmi

Charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent studiów posiada kompetencje pozwalające na identyfikowanie, rozumienie oraz rozwiązywanie problemów podmiotów gospodarczych w aspektach organizacyjnym, finansowym, prawnym i społecznym. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz stymulowania ich wpływu na efektywność i ekonomiczną wartość organizacji. 

Absolwent potrafi opracowywać strategie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii ogólnej. Umie planować potrzeby kadrowe, przeprowadzać rekrutację i selekcję pracowników oraz kandydatów do pracy, identyfikować i organizować procesy doskonalenia zawodowego oraz dokonywać ewaluacji szkoleń. Potrafi także konstruować systemy oceniania, motywowania i wynagradzania pracowników, jak również dokonywać wartościowania i oceny pracy. Jest specjalistą w zakresie pomiaru kompetencji i projektowania profili kompetencyjnych dla różnych stanowisk, funkcji i ról pełnionych w organizacji. Absolwent potrafi diagnozować, a następnie kierować procesami zmian oraz kształtować kulturę organizacji. Umie zidentyfikować, zaplanować i przeprowadzić procesy wydzieleń (outsourcingu) oraz zwolnień monitorowanych (outplacementu). Ma rozbudzoną wrażliwość na spełnianie potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy procesów pracy oraz działa społecznie odpowiedzialnie nie tylko w obszarach zadaniowych zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent studiów jest dobrze przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty ds. zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych, w tym samorządowych oraz w organizacjach pośrednictwa pracy lub firmach szkoleniowych. Może także pełnić w tych podmiotach funkcję doradcy zawodowego lub organizatora szkoleń. Jest przygotowany do pełnienia funkcji lidera zmiany oraz promotora zachowań społecznie odpowiedzialnych. (uzyskane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zwięzła, ogólna charakterystyka wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych – określenie działań do podjęcia których przygotowana będzie osoba po ukończeniu studiów podyplomowych.)

Warunki/zasady kwalifikacji

Dyplom  ukończenia studiów wyższych,  dowolnej specjalności 

Wysokość czesnego

3 200 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio: raz, dwa razy w miesiącu.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Pozytywne zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów oraz napisanie pracy końcowej

Kierownik studiów podyplomowych

Kierownik nadzorujący 

dr Tomasz Wierzejski

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych

dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska

Sekretarz

mgr Magdalena Janczyło

Sekretariat:  ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9, 10-719 Olsztyn

 

Kontakt

tel. 89 524 55 56; 882-788-008

e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

Kierownik merytoryczny - dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska:  

tel. 89 523-51-65; 

e-mail: iwona.kozlowska@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, 

ul. R. Prawocheńskiego 3, pok. 4.  

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.