PORTAL REKRUTACYJNY

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.
 2. Inspektor Ochrony Danych: Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.
 3. Cele i podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi newsletter na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”)
 4. Kategorie przetwarzanych danych: imię, adres e-mail
 5. Odbiorca danych: Państwa dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
 6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.
 7. Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi.
 8. Przysługujące Państwu prawa:
  – dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  – sprostowania danych,
  – usunięcia danych,
  – ograniczenia przetwarzania danych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu realizacji wymienionych praw, prosimy aby Państwo zgłosili przysługujące żądanie Inspektorowi Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe znajdą Państwo przewidziane ku temu procedury.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.