PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika szkolna

(studia kwalifikacyjne)

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
Wysokość czesnego: 5 260 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 415 (w tym 60 praktyki ciągłej)
ECTS: 39
image
image

Minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych i punktów ECTS

Grupa zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia sięZajęciaLiczba godzinLiczba punktów ECTS
Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć*18010
Przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęćDydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć606
Praktyki zawodowe60

Zgodnie z zasadami organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach absolwent uzyskuje kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu nauczyciela na stanowisku pedagoga szkolnego (kod zawodu: 235912) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności do:

 • prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych,
 • udzielania uczniom pomocy pedagogicznej,
 • podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy,
 • inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspierania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 • udzielania pomocy pedagogicznej.

Absolwent studiów podyplomowych PEDAGOGIKA SZKOLNA (STUDIA KWALIFIKACYJNE) wyróżnia się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu: psychologii, pedagogiki, diagnozy pedagogicznej, wsparcia i terapii rodzin, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uzależnień i patologii społecznych oraz dydaktyki kształcenia (metodyki) niezbędnych do pełnienia zadań pedagoga szkolnego, w tym realizowania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne i rewalidacyjnych.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Studia realizowane są w trybie hybrydowym na zjazdach w soboty i niedziele:

 • I semestr w formie online: 90 godzin
 • II semestr w formie stacjonarnej: 140 godzin
 • III semestr wykłady w formie online: 65 godzin; ćwiczenia w formie stacjonarnej: 60 godzin

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

 • uzyskanie w określonym terminie zaliczeń z oceną i zdanie egzaminów z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów,
 • przygotowanie pracy końcowej (w trakcie seminarium dyplomowego) oraz obrona pracy po uzyskaniu wszystkich zaliczeń w ramach seminarium dyplomowego,
 • odbycie i pozytywne zaliczenie praktyki pedagogicznej.

Dodatkowe informacje

Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

§ 24. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – Dz.U. 2020 poz. 1280 ze zm.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 890) „przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć” rozumiane jest jako kwalifikacje do nauczania (przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

Kierownik studiów

dr Kinga Lisowska

Sekretarz

mgr inż. Henryk Prus
Wydział Nauk Społecznych ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn, pok. B1.40
image
image
image

Zapisz się na studia!