Wczytywanie strony...

Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące) Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

255 godzin (w tym 135 godzin zajęć realizowanych z wykorzystaniem technik e-learningowych); 30 ECTS; 2 semestry

Charakterystyka

Studia podyplomowe doskonalące, w zakresie edukacji informatycznej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej są studiami podnoszącymi kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania edukacji informatycznej w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Studia przygotują również do wypełniania zadań edukacyjnych związanych z realizacją tego przedmiotu i integrowania tych zajęć z innymi edukacjami. 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent doskonalących studiów podyplomowych wyróżnia się:

  • umiejętnością abstrakcyjnego myślenia poprzez modelowanie rzeczywistych sytuacji i reprezentowanie danych, ich gromadzenie i przetwarzanie,
  • umiejętnością projektowania algorytmów oraz ich realizacji w postaci cyfrowej,
  • rozumieniem organizacji i funkcjonowania komputerów, urządzeń elektronicznych i sieci komputerowej oraz ich wykorzystania,
  • rozumieniem sposobów kształtowania myślenia komputacyjnego za pomocą tradycyjnych środków dydaktycznych,
  • umiejętnością profesjonalnego realizowania zajęć dydaktycznych poprzez celowe i efektywne posługiwanie się metodami nauczania informatyki,
  • rozumieniem społecznych aspektów informatyki i jej zastosowań oraz wpływu informatyki na rozwój społeczeństw,
  • zaangażowaniem w swój profesjonalny rozwój.

Warunki/zasady kwalifikacji

Proponowane studia przeznaczone są wyłącznie dla praktykujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Kandydaci na studia ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – wydrukowane z systemu IRK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zgoda dyrektora na udział w podyplomowych studiach Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące) oraz zaświadczenie ze szkoły o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK.

Wysokość czesnego

4.500 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w salach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Część zajęć realizowanych będzie z wykorzystaniem technik e-learningowych.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie przez słuchacza w określonym terminie wszystkich przewidzianych programem studiów zaliczeń (z oceną lub bez oceny w przypadku praktyki).

Kierownik studiów podyplomowych

dr Tomasz Nowakowski

Sekretarz

mgr Magdalena Jaworowska-Walczak

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Magdalena Jaworowska-Walczak: tel. (89) 524-62-29, e-mail: magdalena.walczak@uwm.edu.pl

Adres dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Sekretariat Katedry Dydaktyki i Wczesnej Edukacji, ul. R. Prawocheńskiego 13, pok. 302, 10-447 Olsztyn

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.