Wczytywanie strony...

Informatyka dla nauczycieli

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Wydział

Matematyki i Informatyki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

390 godzin, 34 ECTS, 3 semestry

Charakterystyka

Studia realizowane w formie hybrydowej za pomocą pakietu Google Workspace. Studia podyplomowe w zakresie Informatyki dla nauczycieli są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu i przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu informatyka posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890).

Absolwent studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli, posiada wiedzę szczegółową związaną z najbardziej popularnymi technikami programowania, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanymi w pracy nauczyciela informatyki.

Studia mają m.in. na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent zna i rozumie:

·fundamentalne zagadnienia z zakresu podstawowych działów informatyki oraz ich zastosowania

·cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu informatyka, wyrażone w wymaganiach ogólnych podstawy programowej

·metody i techniki programowania w tym programowania aplikacji i serwisów internetowych

·najnowsze osiągnięcia informatyki, w zakresie sprzętu i oprogramowania, jak również aktualne trendy rozwojowe informatyki

·budowę i zasady funkcjonowania sieci komputerowych i urządzeń sieciowych

·pojęcie algorytmu i złożoności obliczeniowej, podstawowe instrukcje języka wysokiego poziomu używanego do programowania imperatywnego

·architekturę systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych

·zaawansowane funkcje aplikacji komputerowych

·podstawowe struktury danych oraz algorytmy, własności algorytmów i zakres ich zastosowań

·teorię i praktykę myślenia komputacyjnego w kształceniu

·treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem

·metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów;Absolwent potrafi:

·dobrać oraz wykorzystać właściwe metody i narzędzia, w celu rozwiązania złożonych problemów informatycznych

·zastosować technologie informatyczne do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności ustawiać poziomy bezpieczeństwa systemów informatycznych i zwalczać najważniejsze rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni.

·projektować i uzasadnić poprawność działania programu z uwzględnieniem złożoności algorytmów i zapisać go w języku wysokiego poziomu

·konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych sieciach teleinformatycznych, przestrzegając zasad bezpieczeństwa

·posługiwać się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi do projektowania, tworzenia, modyfikacji i zarządzania bazami danych

·zaprojektować i wykonać aplikację internetową w różnych środowiskach programistycznych, a także przeprowadzić testy

·pracować indywidualnie i w zespole; oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

·posługiwać się standardowymi aplikacjami użytkowymi lokalnie oraz w chmurze

·rozpoznać typ sieci komputerowej i konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych sieciach teleinformatycznych, administrować siecią komputerową, a także wykorzystać odpowiednie narzędzia diagnostyczne do rozwiązywania problemów napotykanych w działaniu sieci komputerowych, zarządzać bezpieczeństwem sieci

·pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym lub z ograniczoną znajomością języka polskiego

·odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku

·udzielać pierwszej pomocy

·projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniówAbsolwent jest gotów do:

·oceny możliwości wykorzystania dotychczasowych osiągnięć technologii w swoim zawodzie

·zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów

·posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w swojej działalności oraz kierowania się szacunkiem dla każdego człowieka

·porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią

·uwzględniania ograniczeń własnej wiedzy i umiejętności oraz dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej

·pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów oraz innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej

·formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauk ścisłych

·uznania zawodu nauczyciela jako roli społecznej

·budowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym z rodzicami lub opiekunami ucznia oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej

·rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska

·projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji

·myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

·podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej (uzyskane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zwięzła, ogólna charakterystyka wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych – określenie działań do podjęcia których przygotowana będzie osoba po ukończeniu studiów podyplomowych.)

Warunki/zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu informatyka) i posiadających kwalifikacje drugiego stopnia oraz przygotowanie do wykonywania zawodunauczyciela (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - Dz.U. 2019 poz. 1450, ze zm.).

Wymagane dokumenty:

- Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

-Zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela;

- Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

Termin składania dokumentów publikowany jest na stronie IRK dla studiów podyplomowych.

Wysokość czesnego

7800 zł

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia realizowane w formie hybrydowej za pomocą pakietu Google Workspace. Dwa sobotnio-niedzielne spotkania w miesiącu

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z oceną (w przypadku ustalonych ćwiczeń z oceną oraz wykładów z oceną), uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń bez oceny (w przypadku ustalonych ćwiczeń bez oceny oraz w przypadku wykładów), uzyskanie w określonym terminie zaliczeń bez oceny w przypadku praktyk pedagogicznych oraz osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się.

 

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Adam Lecko, prof. UWM

Sekretarz

mgr Kinga Lecko

Kontakt

szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Kinga Leckotel.664 31 55 25 email: psi@matman.uwm.edu.pl 

Adres dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki, studia podyplomowe, ul. Słoneczna 54, pok E0/16, 10-710 Olsztyn

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.