Wczytywanie strony...

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Nauk Społecznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

360; liczba ECTS: 32; liczba semestrów: 2

Charakterystyka

Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Absolwent studiów podyplomowych wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk społecznych, które przygotowują go do pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością. Adresatami studiów podyplomowych mogą być osoby, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie pracownika socjalnego oraz ukończyły studia na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje kwalifikacje w zawodzie pracownika socjalnego.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Efekty uczenia się na studiach podyplomowych umożliwiają profesjonalne przygotowanie się do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Absolwenci studiów podyplomowych pozyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie: prawidłowego nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz rozpoznawania sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, określania celów pomocy i analizowania uwarunkowań trudnych sytuacji osób i grup objętych pomocą, planowania form pomocy oraz stosowania skutecznych metod i technik pracy socjalnej, podejmowania współpracy między instytucjami i profesjonalistami, celem skutecznego udzielania pomocy, projektowania działań socjalnych, monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań, doskonalenia organizacji własnej pracy, pełnienia roli doradczej w zakresie doboru usług społecznych oraz działania na rzecz ich rozwoju, opracowania standardów jakości usług społecznych oraz gromadzenia i aktualizowania informacji o usługach społecznych realizowanych w obszarze gminy, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, stosowania zasad etyki zawodowej.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych umożliwiają podjęcie pracy w: ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach sieci pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia, specjalistyczne ośrodki wsparcia), centrach usług społecznych, specjalistycznych placówkach doradztwa socjalnego, organizacjach pozarządowych, innych placówkach prowadzących działania pomocowe, aktywizacyjne i integracyjne w środowisku.

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa do 30 września w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty: 

podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane po rejestracji w systemie irk.uwm.edu.pl, 

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK. 

Wysokość czesnego

3 500 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane są w systemie niestacjonarnym w trybie on-line (16 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie zaliczeń z oceną i zdanie egzaminów z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, a także przygotowanie pracy końcowej w trakcie seminarium dyplomowego oraz obrona jej po uzyskaniu wszystkich zaliczeń w ramach seminarium dyplomowego.

Dodatkowe informacje

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane będą w formule on-line.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, prof. UWM

Sekretarz

mgr Marta Bartczak 

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych: Marta Bartczak; tel. 89 524 62 69;  e-mail: marta.bartczak@uwm.edu.pl; adres: ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn; numer pokoju: 129 lub kierownik studiów podyplomowych: Małgorzata Ciczkowska-Giedziun; e-mail: malgorzata.ciczkowska@uwm.edu.pl.  

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.