Wczytywanie strony...

Pedagogika szkolna (studia kwalifikacyjne)

Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Nazwa studiów podyplomowych: Pedagogika szkolna (studia kwalifikacyjne)

Wydział: Nauk Społecznych

Liczba godzin dydaktycznych: 415 godzin, w tym 60 godzin praktyki ciągłej

ECTS: 39

 

Studia podyplomowe PEDAGOGIKA SZKOLNA (STUDIA KWALIFIKACYJNE) są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 890) i nadają kwalifikacje do „nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć”1.

 

MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH I PUNKTÓW ECTS (Zgodnie ze standardem)

Grupa zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się Zajęcia Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć * 180 10
Przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć

Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć

 

Praktyki zawodowe

60

 

60

6

 

Zgodnie z zasadami organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach absolwent uzyskuje kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu nauczyciela na stanowisku pedagoga szkolnego (kod zawodu: 235912) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności do:

 • prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych,
 • udzielania uczniom pomocy pedagogicznej,
 • podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy,
 • inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspierania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 • udzielania pomocy pedagogicznej.

Absolwent studiów podyplomowych PEDAGOGIKA SZKOLNA (STUDIA KWALIFIKACYJNE) wyróżnia się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu: psychologii, pedagogiki, diagnozy pedagogicznej, wsparcia i terapii rodzin, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uzależnień i patologii społecznych oraz dydaktyki kształcenia (metodyki) niezbędnych do pełnienia zadań pedagoga szkolnego, w tym realizowania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne i rewalidacyjnych.

 

ZASADY KWALIFIKACJI

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć3.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe PEDAGOGIKA SZKOLNA (STUDIA KWALIFIKACYJNE) rejestruje się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK UWM), w którym umieszcza skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu. Następnie składa w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym wygenerowanym w systemie irk.uwm.edu.pl,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu wraz z suplementem do dyplomu.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK.

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO4

5260 zł (na wniosek słuchacza jest możliwość rozłożenia na raty)

 

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia realizowane są w trybie hybrydowym na zjazdach w soboty i niedziele:

 • I semestr w formie online: 90 godzin
 • II semestr w formie stacjonarnej: 140 godzin
 • III semestr wykłady w formie online: 65 godzin; ćwiczenia w formie stacjonarnej: 60 godzin

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I WYDANIA ŚWIADECTWA:

 • uzyskanie w określonym terminie zaliczeń z oceną i zdanie egzaminów z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów,
 • przygotowanie pracy końcowej (w trakcie seminarium dyplomowego) oraz obrona pracy po uzyskaniu wszystkich zaliczeń w ramach seminarium dyplomowego,
 • odbycie i pozytywne zaliczenie praktyki pedagogicznej.

 

Kierownik studiówdr Kinga Lisowska, kinga.lisowska@uwm.edu.pl

Sekretarz studiów: mgr inż. Henryk Prus, henryk.prus@uwm.edu.pl

 

KONTAKT:

tel. 508 311 741; 506 149 578

ul. Żołnierska 14, pok. nr 146, 10-686 Olsztyn

 

Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

§ 24. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - Dz.U. 2020 poz. 1280 ze zm.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 890) „przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć” rozumiane jest jako kwalifikacje do nauczania (przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

4 Zarządzenie Nr 8/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Pedagogika szkolna (studia kwalifikacyjne)”.

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.