Wczytywanie strony...

Przygotowanie do nauczania przedmiotu (studia kwalifikacyjne)

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Wydział

Nauk Społecznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

625 godzin, w tym 120 godzin praktyki ciągłej, liczba ECTS:42, liczba semestrów: 3

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych Przygotowanie do nauczania przedmiotu jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych jest prowadzone w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego dla absolwentów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nie posiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent studiów podyplomowych przygotowujących do nauczania przedmiotu:

  • w kategorii wiedzy: zna i rozumie fakty i pojęcia związane z problematyką psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki kształcenia niezbędne do pełnienia roli nauczyciela, posiada kompetencje metodyczne i organizacyjne niezbędne do prowadzenia pracy indywidualnej i grupowej z uczniami różnych szczebli nauczania,
  • w kategorii umiejętności: posiada umiejętności prowadzenia zajęć wychowawczych i dydaktycznych z uwzględnieniem różnorodnych form organizacyjnych procesu kształcenia (w tym metody projektów),
  • w kategorii kompetencji społecznych: ma świadomość znaczenia samodzielnego planowania i programowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole.

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich przygotowujących merytorycznie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów: biologia, matematyka, informatyka, historia i wiedza o społeczeństwie, religia, etyka, język polski, język angielski. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych jest prowadzone w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego dla absolwentów go nie posiadających.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa do 15 października w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane po rejestracji w systemie irk.uwm.edu.pl,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub poświadczona kserokopia dyplomu wraz z suplementem.

*Uwaga! Zajęcia z Dydaktyki przedmiotu II realizowane są w grupach warsztatowych minimum 5 – osobowych! Oznacza to, że minimalna ilość osób do uruchomienia kształcenia w zakresie przygotowania do nauczania danego przedmiotu wynosi 5. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK.

Wysokość czesnego

6 600 PLN (zgodnie z Zarządzenie Nr 67/2023Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2023 roku)

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia realizowane są w trybie hybrydowym na zjazdach w soboty i niedziele. Zajęcia realizowane będą w kolejnych semestrach w następujących formach:

Semestr I Zajęcia realizowane będą przy użyciu narzędzi zdalnego nauczania: Platforma ZOOM lub Google Meet oraz stacjonarnie w siedzibie uczelni (165 godzin).

Semestr II Zajęcia realizowane będą przy użyciu narzędzi zdalnego nauczania: Platforma ZOOM lub Google Meet oraz stacjonarnie w siedzibie uczelni (140 godzin). W trakcie realizacji zajęć w II semestrze odbędzie się trening interpersonalny w wymiarze 40 godzin, zajęcia wówczas będą odbywać się podczas jednego weekendu od czwartku do niedzieli w godzinach 8:00-17:00. Obecność podczas całego zajazdu jest obowiązkowa. W II semestrze realizowana jest także praktyka śródroczna, która będzie planowana w piątki (kilka razy w semestrze).

Semestr III Zajęcia realizowane będą przy użyciu narzędzi zdalnego nauczania: Platforma ZOOM lub Google Meet oraz stacjonarnie w siedzibie uczelni (150 godzin).

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • uzyskanie przez słuchacza w określonym terminie zaliczeń z oceną i zdania egzaminów z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów,
  • odbycie i pozytywne zaliczenie praktyk pedagogicznych (praktyki śródrocznej i praktyki ciągłej),
  • zrealizowanie podczas praktyk projektu edukacyjnego,
  • uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Katarzyna Nosek-Kozłowska, katarzyna.nosek@uwm.edu.pl

Sekretarz

mgr Magdalena Górzyńska - Ćwikła, magdalena.gorzynska-cwikla@uwm.edu.pl

Kontakt

Sekretariat

ul. Żołnierska 14A, 10-561 Olsztyn, pok. 66

tel. 89 523 44 40

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.