Wczytywanie strony...

Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych (STUDIA ONLINE) Wydział Matematyki i Informatyki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Matematyki i Informatyki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

230 godzin, 32 ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

 

Studia realizowane są zdalnie w czasie rzeczywistym za pomocą pakietu G Suite.

Studia podyplomowe ZMAiED przygotowują słuchaczy do zarządzania danymi poprzez nabycie umiejętności ich przetwarzania, analizowania oraz wnioskowania na ich podstawie za pomocą metod i technik analizy danych. Celem studiów jest nabycie szczegółowej wiedzy z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych oraz umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów.

Studia mają na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych jako analitycy w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej i innych.

 

 

Charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent zna i rozumie:

 • metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów oraz ich zastosowania
 • podstawowe struktury danych, wykonywane na nich operacje i ich zastosowania
 • konstrukcje programistyczne oraz pojęcia składni i semantyki języków programowania
 • zagadnienia na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą składowania i wyszukiwania informacji oraz modelowania danych
 • podstawowe metody probabilistyczne
 • problemy statystyki matematycznej
 • sposoby pozyskiwania i prezentowania danych statystycznych, zna opisowe charakterystyki zjawisk masowych i metody analizy dynamiki zjawisk masowych.

Absolwent potrafi:

 • pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym
 • przeprowadzić analizę danych statystycznych i podstawowe wnioskowania statystyczne także z wykorzystaniem oprogramowania
 • posługiwać się zaawansowanymi metodami i narzędziami z zakresu probabilistyki i statystyki matematycznej
 • zastosować zaawansowane techniki obliczeniowe oraz wybrane pakiety obliczeniowe
 • projektować zaawansowane struktury danych i ich wydajne implementacje
 • pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
 • przygotować dokumentacje, opracowania i raporty w języku polskim i języku obcym
 • pracować z odbiorcami tworzonych rozwiązań informatycznych i analitycznych, aktywnie uczestnicząc w dyskusji o potrzebach, możliwych rozwiązaniach i zasadach pozyskania, przetwarzania danych oraz ich wykorzystania.

Absolwent jest gotów do:

 • oceny możliwości wykorzystania dotychczasowych osiągnięć technologii w swoim zawodzie
 • zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów
 • zrozumienia ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumiejąc potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej
 • komunikacji i konsultacji ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z innymi osobami związanymi zawodowo
 • uznania zawodu analityka danych jako roli społecznej i rozumie problemy związane z poufnością danych

(uzyskane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zwięzła, ogólna charakterystyka wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych – określenie działań, do podjęcia których przygotowana będzie osoba po ukończeniu studiów podyplomowych

 

Warunki/zasady kwalifikacji

 Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku. Wymagane dokumenty:

- Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

Termin składania dokumentów publikowany jest na stronie IRK dla studiów podyplomowych.

Wysokość czesnego

5400 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia realizowane są zdalnie w czasie rzeczywistym za pomocą pakietu Google Workspace. Zajęcia w formie online, w sobotę i niedzielę, dwa sobotnio-niedzielne spotkania w miesiącu

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z oceną (w przypadku ustalonych ćwiczeń z oceną) oraz uzyskanie wszystkich zaliczeń bez oceny (w przypadku wykładów oraz ustalonych ćwiczeń bez oceny);

Dodatkowe informacje

studia z możliwością dofinansowania

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Adam Lecko, prof. UWM 

Sekretarz

mgr Kinga Lecko

Kontakt

szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Kinga Leckotel.664 31 55 25 email: psi@matman.uwm.edu.pl

Adres dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki, studia podyplomowe, ul. Słoneczna 54, pok E0/16, 10-710 Olsztyn

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.