Wczytywanie strony...

Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim

Wydział Nauki o Żywności

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Wydział Nauki o Żywności

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

210 godziny dydaktyczne, 30 punktów ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

nabycie, uzupełnienie i pogłębienie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania produkcją z elementami technologii mleczarskiej, inżynierii mleczarskiej oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Adresaci: szczebel kierowniczy zakładów przetwórstwa mleka (kierownicy/dyrektorzy produkcji, kierownicy zmianowi, technolodzy/główni, technolodzy, serowarzy, kierownicy kontroli jakości/bezpieczeństwa żywności, główni mechanicy, kierownicy ds. skupu/zaopatrzenia, kierownicy transportu, kierownicy laboratoriów zakładowych, kierownicy magazynów, kierownicy ds. rozwoju produktu, lekarze weterynarii nadzorujący zakłady mleczarskie, operatorzy maszyn/urządzeń, nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu przetwórstwa mleka, prezesi i członkowie zarządu, właściciele zakładów przetwórstwa mleka).

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwenci nabywają pogłębioną wiedzę i umiejętności dotyczące planowania, projektowania, wdrażania, realizacji i doskonalenia procesów produkcyjnych w przemyśle mleczarskim, w kontekście inżynierskim, technologicznym, higienicznym, jakościowym i menedżerskim. Absolwenci są gotowi do pełnienia funkcji liderów zarówno w zakresie kierowania zespołem produkcyjnym w zakładach przetwórstwa mleka, jak i w kontaktach społecznych, a także są gotowi do krytycznej weryfikacji kluczowych obszarów zarządzania produkcją w przemyśle mleczarskim oraz kreatywnego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów związanych z realizacją wybranych procesów zarządzania produkcją, jakością i bezpieczeństwem żywności oraz przetwórstwa mleka. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiają pogłębienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do realizacji i doskonalenia zadań na stanowiskach kierownika zmianowego, technologa oraz kierownika produkcji we wszystkich rodzajach zakładów przetwórstwa mleka. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów podyplomowych umożliwiają absolwentom ciągłe doskonalenie skuteczności bieżących działań realizowanych na zajmowanych stanowiskach lub w przyszłej pracy, a także zwiększają potencjał kompetencyjny na krajowym rynku pracy.

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest ukończenie przez kandydata studiów wyższych, co najmniej I stopnia. W pierwszej kolejności na studia będą przyjmowani pracownicy zakładów przetwórstwa mleka oraz absolwenci specjalności mleczarskiej uczelni wyższych. Studia mogą być podejmowane także przez pracowników innych rodzajów zakładów przetwórstwa żywności, a także absolwenci innych specjalności. W przypadku większej liczby kandydatów na studia, decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

podanie o przyjęcia na studia podyplomowe (generowany w systemie IRK),

kwestionariusz osobowy (generowany w systemie IRK),

oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów.

Osoby zakwalifikowane na studia będą zobowiązane do dokonania jednorazowej lub ratalnej odpłatności za studia, zgodnie z indywidualnymi umowami zawieranymi z każdym uczestnikiem studiów podyplomowych.

Wysokość czesnego

4400 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (10 zjazdów, sobota i niedziela), hybrydowo (84 godzin zdalnych i 126 godzin stacjonarnych). Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 21 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co cztery tygodnie.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych będzie zaliczenie na ocenę lub zaliczenie bez oceny przedmiotów ujętych w planie studiów. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim” po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej, obliczanej jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów. Formy zaliczenia będą realizowane zgodnie z wykazem zawartym w Planie studiów podyplomowych opisem w punkcie 8. niniejszej charakterystyki ogólnej studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje

Zajęcia zdalne odbywają się przy użyciu komunikatora Skype oraz Moodle. Absolwenci uzyskują dodatkowe certyfikaty związane z realizacją niektórych przedmiotów nauczania.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Waldemar Dzwolak

Sekretarz

dr inż. Adriana Łobacz

Kontakt

Szczegółowych informacji udzielają kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Waldemar Dzwolak; tel. 89 523 44 72;  kom. 502 381 798; e-mail: waldekdz@uwm.edu.pl ; adres: ul. Oczapowskiego 7; numer pokoju: 126; sekretarz studiów podyplomowych: dr inż. Adriana Łobacz, tel. 089/523-43-39; kom. 508 396 481; e-mail: adriana.lobacz@uwm.edu.pl; adres: ul. M. Oczapowskiego 7 ; numer pokoju: 103 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.