Wczytywanie strony...

Postępowanie kwalifikacyjne – zasady rekrutacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą na studia realizowane w języku polskim

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.

2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa rada właściwej jednostki organizacyjnej.

3.  Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów wymienionych
w ust. 1) nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany
w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

 1. na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, gastronomia-sztuka kulinarna, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
 2. na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
 3. na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, odnawialne źródła energii – przedmioty: matematyka i fizyka,
 4. na kierunkach: administracja, analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, interdyscyplinarne studia strategiczne, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
 5. na kierunkach: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, logopedia – przedmioty: biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
 6. na kierunku filologia w zakresie filologii rosyjskiej oraz specjalności nauczycielskiej
  w zakresie języka rosyjskiego – przedmioty: język polski i język rosyjski,
 7. na kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej oraz specjalności nauczycielskiej
  w zakresie języka niemieckiego – przedmioty: język polski i język niemiecki,
 8. na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej oraz specjalności nauczycielskiej
  w zakresie języka angielskiego –   przedmioty: język polski i język angielski.

3. Egzaminy oceniane są w skali 2-5.

4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język kraju, w którym kandydat ukończył studia.

5.  Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.

6. Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą, określa harmonogram rekrutacji.

7. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane w językach obcych

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych), z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa rada właściwej jednostki organizacyjnej.

3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy. 

4. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletnego i spełniającego wymagania formalne zestawu dokumentów.

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.