Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

 

Dyplom zagraniczny

 

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.
 2. Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku. Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji na studiach II stopnia >>
 3. Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów uzyskanych za granicą) nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
  1. na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, gastronomia-sztuka kulinarna, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
  2. na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
  3. na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, odnawialne źródła energii – przedmioty: matematyka i fizyka,
  4. na kierunkach: administracja, analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, interdyscyplinarne studia strategiczne, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
  5. na kierunku logopedia – przedmioty: biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
  6. na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,
  7. na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,
  8. na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,
  9. na kierunku lingwistyka w biznesie – przedmioty: język angielski i (język niemiecki lub język rosyjski),
 4. Egzaminy oceniane są w skali 2-5.
 5. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język kraju, w którym kandydat ukończył studia.
 6. Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.
 7. Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą, określa harmonogram rekrutacji.
 8. Kandydaci obcokrajowcy, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do poświadczenia znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 przez:
  1. ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie B2, lub
  2. certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  3. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  4. przystąpienie do egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego w Uniwersytecie, lub
  5. inny dokument poświadczający znajomość języka polskiego uznany przez Komisję Rekrutacyjną.
 9. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane w językach obcych

 

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych), z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku.
 3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy. 
 4. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletnego i spełniającego wymagania formalne zestawu dokumentów, o którym mowa w §15.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.