PORTAL REKRUTACYJNY

Pedagogika specjalna

10 semestrów
jednolite magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Wykorzystaj swoją wrażliwość i studiuj pedagogikę specjalną. Podczas pięcioletnich studiów nauczysz się jak zostać innowacyjnym, nowoczesnym i refleksyjnym pedagogiem specjalnym oraz przygotujesz się do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu lub z zaburzeniami społecznego funkcjonowania. Atutem studiów są liczne praktyki zawodowe, w ramach których studenci mają szansę na poznanie specyfiki pracy pedagoga specjalnego. Absolwent niezależnie od wyboru zakresu nabywa kwalifikacje z obszaru edukacji włączającej.

Zakresy kształcenia na kierunku pedagogika specjalna na UWM:

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika specjalna na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu pedagogiki specjalnej możesz pracować w:

  • edukacyjnych placówkach specjalnych i integracyjnych,
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla osób z niepełnosprawnościami,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych.

* Absolwent uzyskuje kwalifikacje wymagane od nauczyciela pedagoga specjalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2021 poz. 890 t.j.zm.).

Zasady kwalifikacji