PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Geoinżynierii

Wycena nieruchomości

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne hybrydowe (na miejscu i online)
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 4 200 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 305
ECTS: 60
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy odbywają się w systemie hybrydowym – na miejscu i online. Zajęcia na miejscu (w siedzibie UWM) odbywają się w soboty i niedziele. Zajęcia online odbywają się w piątki od16:30, soboty i niedziele. Zjazdy odbywają się średnio co trzy tygodnie. Na każdym zjeździe realizowane jest ok. 25 godzin dydaktycznych. Czas trwania studiów to 2 semestry. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne w formie elektronicznej.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń, testów semestralnych, przygotowanie pracy końcowej i zdanie egzaminu końcowego z przedmiotów objętych planem studiów. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do egzaminu w terminie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym wpisuje się ostateczny wynik studiów, jako średnią ocenę z ocen uzyskanych z toku studiów oraz oceny:

  • z pracy końcowej,
  • średniej oceny z testów sprawdzających,
  • oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.

Dodatkowe informacje

Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych następuje w przypadku:

  • rezygnacji ze studiów,
  • niewypełnienia obowiązków wynikających z programu kształcenia i programu studiów, w tym planu studiów,
  • niewniesienia opłaty za zajęcia dydaktyczne.

Osoba, która została skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych, może je wznowić po przerwie nie dłuższej niż 2 lata, w przypadku realizacji kolejnego cyklu kształcenia danych studiów podyplomowych. Warunki wznowienia określa kierownik studiów podyplomowych, który podejmuje w tej sprawie decyzję.

Kierownik

dr hab. Mirosław Bełej, prof. UWM

Sekretarz

dr Alina Źróbek-Różańska
Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości ul. R. Prawocheńskiego 15, pok. 117
10-720 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!