PORTAL REKRUTACYJNY

Zasady kwalifikacji

dyplom zagraniczny
 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.
 2. Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku. 
 3. Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów uzyskanych za granicą) nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
  1. na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biogospodarka rybacka, biotechnologia, chemia, dietetyka, gastronomia-sztuka kulinarna, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia albo matematyka),
  2. na kierunkach: filologia polska, sztuki wizualne – przedmioty: język polski i historia,
  3. na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, odnawialne źródła energii – przedmioty: matematyka i fizyka,
  4. na kierunkach: administracja, analityka i zarządzanie publiczne, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, interdyscyplinarne studia strategiczne, kryminologia, nauki o rodzinie, pedagogika, politologia i stosunki międzynarodowe, resocjalizacja z penitencjarystyką, socjologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia albo wiedza o społeczeństwie),
  5. na kierunku logopedia – przedmioty: biologia i (historia albo wiedza o społeczeństwie),
  6. na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,
  7. na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,
  8. na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,
  9. na kierunku lingwistyka w biznesie – przedmioty: język polski i język angielski.
  10. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: język polski i historia oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Egzaminy oceniane są w skali 2-5.
 5. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język kraju, w którym kandydat ukończył studia.
 6. Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.
 7. Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą, określa harmonogram rekrutacji.
 8. Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.
 9. Kandydaci obcokrajowcy, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do poświadczenia znajomości języka polskiego przez:
  1. ukończenie kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  2. certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  3. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  4. uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub
  5. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim i udokumentują ten fakt.
 10. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji na studiach II stopnia oraz niezbędne zaświadczenia dla kandydatów na studia II stopnia znajdują się w zakładce z dokumentami na stronie uczelni >>

Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane w językach obcych

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych), z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku.
 3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy. 
 4. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletnego i spełniającego wymagania formalne zestawu dokumentów.