PORTAL REKRUTACYJNY

Zasady kwalifikacji

dyplom

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych).

Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku.

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie przebiega dwuetapowo i obejmuje w pierwszym etapie rozmowę kwalifikacyjną oraz na drugim etapie ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. Do drugiego etapu tj. do rankingu ostatecznego wyniku studiów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie pierwszego etapu.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku, którego zakres obejmuje kształcenie nauczycieli jest posiadanie uprawień nauczycielskich.

Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 – w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

  • przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,
  • przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 – wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i zakresie kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów oraz o terminach naboru udzielają pracownicy dziekanatów.

Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia: