PORTAL REKRUTACYJNY

Zasady kwalifikacji

matura zagraniczna

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim oraz na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim).

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie danego kierunku jest posiadanie świadectwa dojrzałości uznanego w Polsce na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć dodatkowo następujące dokumenty:
  1. uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),
  2. uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1),
  3. zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
  4. tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,
  5. decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,
  6. zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
  7. zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
  8. dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.
 3. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów oraz z dwóch przedmiotów na kierunek weterynaria w języku polskim objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, wymienionych w kryteriach kwalifikacji oraz oceny predyspozycji kandydata na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku, sztuki wizualne.
 4. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do przeliczników umieszczonych na końcu tej informacji nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:
  1. w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
   1. na kierunkach: architektura krajobrazu, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, fizjoterapia, gastronomia – sztuka kulinarna, ichtiologia i akwakultura, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia albo matematyka);
   2. na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia albo fizyka albo matematyka),
   3. na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria w logistyce, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,
   4. na kierunkach: administracja, analityka i zarządzanie publiczne, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, doradztwo podatkowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, kryminologia, lingwistyka w biznesie, logistyka, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia i stosunki międzynarodowe, praca socjalna, prawo, socjologia, teologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia albo wiedza o społeczeństwie),
   5. na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
   6. na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,
   7. na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,
   8. na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,
   9. na kierunku psychologia – przedmioty: język polski i (matematyka albo biologia albo chemia albo wiedza o społeczeństwie albo historia),
  2. w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
   1. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,
   2. na kierunku sztuki wizualne – przedmioty: historia i język polski,
   3. na kierunku logopedia – przedmioty biologia i (historia albo wiedza o społeczeństwie),
   4. na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku – przedmioty matematyka albo fizyka oraz geografia albo chemia,
   • oraz do oceny predyspozycji kandydata.
 5. Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
 6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
 7. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
 8. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może zostać przeprowadzony w języku angielskim.
 9. Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.
 10. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

Oceny na świadectwie dojrzałości/maturalnym uzyskanym za granicą, z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego, zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według następujących zasad: