PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauki o Żywności

Żywienie człowieka i dietetyka

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
Wysokość czesnego: 7 500 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 362
ECTS: 32,5
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (20 zjazdów – sobota i niedziela), hybrydowo (15 godzin w trybie zdalnym z ogólnej liczby 362 godzin; 347 godzin w trybie stacjonarnym). Na każdym zjeździe realizowanych będzie ok. 18 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co trzy tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych będzie zaliczenie egzaminów, zaliczenie na ocenę lub zaliczenie bez oceny przedmiotów ujętych w planie studiów. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Żywienie człowieka i dietetyka” po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej, obliczanej jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń poszczególnych przedmiotów. Ponadto należy mieć uregulowaną opłatę za czesne.

Dodatkowe informacje

W zajęciach organizowanych w trybie zdalnym będą wykorzystane: platforma MOODLE, MS TEAMS i SKYPE dostępne bezpłatnie dla studentów/słuchaczy i pracowników UWM w Olsztynie.

Kierownik studiów

dr inż. Anna Draszanowska

Sekretarz

mgr inż. Joanna Łazarecka
Wydział Nauki o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności ul. Słoneczna 45f, 10-718 Olsztyn, pokój nr 210 i 216
image
image
image

Zapisz się na studia!