Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Matemtyka Wydział Matematyki i Informatyki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Wydział

Matematyki i Informatyki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

500 godzin, 34 ECTS, 3 semestry

Charakterystyka

Studia realizowane w formie hybrydowej za pomocą pakietu Google Workspace. Studia podyplomowe w zakresie Matematyki są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu i przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu matematyka posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.)

Nabyte kompetencje związane są w szczególności z poznaniem i stosowaniem:

 • ​definicji, twierdzeń i hipotez z głównych działów matematyki;
 • metod rozwiązywania klasycznych problemów z głównych działów matematyki;
 • struktur matematycznych w różnych zagadnieniach i teoriach;
 • zależności funkcyjnych ujętych w postaci wzorów, tabel, wykresów i schematów;
 • technik obliczeniowych oraz technik programowania, wspomagających pracę nauczyciela;
 • sposobów ilustracji obliczeń symbolicznych za pomocą pakietów oprogramowania;
 • narzędzi analizowania procesów masowych;
 • metod dotyczących wizualizacji danych statystycznych;
 • wybranych metod dydaktycznych;
 • norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w działalności pedagogicznej

Studia mają m.in. na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w publicznych oraz niepublicznych placówkach oświatowych.

Charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent zna i rozumie:

 • zagadnienia z zakresu podstawowych działów matematyki oraz ich zastosowania;
 • rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych, budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk;
 • najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki;
 • większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody, rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń;
 • sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań, podając przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania;
 • powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej;
 • wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki;
 • podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nim inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii;
 • sposoby pozyskiwania i prezentowania danych statystycznych, zna opisowe charakterystyki zjawisk masowych i metody analizy dynamiki zjawisk masowych.
 • co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych;
 • treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem;
 • metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów;

Absolwent potrafi:

 • konstruować rozumowania matematyczne: formułować twierdzenia i definicje, dowodzić twierdzenia, obalać hipotezy poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów;
 • wyrażać treści matematyczne w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze
 • sprawdzić poprawność wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych;
 • w zagadnieniach matematycznych dostrzegać struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumieć znaczenie ich własności;
 • posługiwać się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów; potrafi poprawnie używać kwantyfikatorów także w języku potocznym;
 • prowadzić dowody m.in. metodą indukcji zupełnej jak również stosując narzędzia z innych działów matematyki; potrafi definiować funkcje i relacje rekurencyjne;
 • stosować system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych;
 • przeprowadzić analizę danych statystycznych i podstawowe wnioskowania statystyczne także z wykorzystaniem oprogramowania;
 • interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych
 • wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem przebiegu funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia poprawności swoich rozumowań;
 • rozpoznawać problemy, w tym zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać algorytmicznie; potrafi dokonać specyfikacji takiego problemu;
 • na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości;
 • pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie;
 • adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym;
 • skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowychAbsolwent jest gotów do:

 • oceny możliwości wykorzystania dotychczasowych osiągnięć technologii w swoim zawodzie;
 • zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów;
 • posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w swojej działalności oraz kierowania się szacunkiem dla każdego człowieka;
 • porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią;
 • zrozumienia ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumiejąc potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej;;
 • pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej
 • formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauk ścisłych;
 • uznania zawodu nauczyciela jako roli społecznej;
 • budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej (uzyskane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zwięzła, ogólna charakterystyka wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych – określenie działań do podjęcia których przygotowana będzie osoba po ukończeniu studiów podyplomowych.)

Warunki/zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu matematyka) i posiadających kwalifikacje drugiego stopnia oraz przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890).

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • Zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela;

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

Termin składania dokumentów publikowany jest na stronie IRK dla studiów podyplomowych.

Wysokość czesnego

7800 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia realizowane w formie hybrydowej za pomocą pakietu Google Workspace. Dwa sobotnio-niedzielne spotkania w miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z oceną (w przypadku ustalonych ćwiczeń z oceną), uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń bez oceny (w przypadku ustalonych ćwiczeń bez oceny oraz w przypadku wykładów), uzyskanie w określonym terminie zaliczeń bez oceny w przypadku praktyk pedagogicznych oraz osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje oraz program do pobrania na stronie psi.wmii.pl

Studia z możliwością dofinansowania.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Adam Lecko, prof. UWM 

Sekretarz

mgr Kinga Lecko

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Kinga Lecko tel.664 31 55 25 email: psi@matman.uwm.edu.pl 

Adres dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki, studia podyplomowe, ul. Słoneczna 54, pok E0/16, 10-710 Olsztyn

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.