Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Matemtyka Wydział Matematyki i Informatyki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Matematyki i Informatyki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

500 godzin, 34 ECTS, 3 semestry

Charakterystyka

 1. Studia podyplomowe w zakresie Matematyki są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu i przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu matematyka posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - Dz.U. 2019 poz. 1450)

Nabyte kompetencje związane są w szczególności z poznaniem i stosowaniem:

 • definicji, twierdzeń i hipotez z głównych działów matematyki;
 • metod rozwiązywania klasycznych problemów z głównych działów matematyki;
 • struktur matematycznych w różnych zagadnieniach i teoriach;
 • zależności funkcyjnych ujętych w postaci wzorów, tabel, wykresów i schematów;
 • technik obliczeniowych oraz technik programowania, wspomagających pracę nauczyciela;
 • sposobów ilustracji obliczeń symbolicznych za pomocą pakietów oprogramowania;
 • narzędzi analizowania procesów masowych;
 • metod dotyczących wizualizacji danych statystycznych;
 • wybranych metod dydaktycznych;
 • norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w działalności pedagogicznej

 

Studia mają m.in. na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w publicznych oraz niepublicznych placówkach oświatowych.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent zna i rozumie:

·zagadnienia z zakresu podstawowych działów matematyki oraz ich zastosowania;

·rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych, budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk;

·najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki;

·większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody, rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń;

·sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań, podając przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania;

·powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej;

·wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki;

·podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nim inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii;

·sposoby pozyskiwania i prezentowania danych statystycznych, zna opisowe charakterystyki zjawisk masowych i metody analizy dynamiki zjawisk masowych.

·co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do  statystycznej obróbki danych;

·treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem;

·metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów;

 

Absolwent potrafi:

·konstruować rozumowania matematyczne: formułować twierdzenia i definicje, dowodzić twierdzenia, obalać hipotezy poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów;

·wyrażać treści matematyczne w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze

·sprawdzić poprawność wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych;

·w zagadnieniach matematycznych dostrzegać struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumieć znaczenie ich własności;

·posługiwać się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów; potrafi poprawnie używać kwantyfikatorów także w języku potocznym;

·prowadzić dowody m.in. metodą indukcji zupełnej jak również stosując narzędzia z innych działów matematyki; potrafi definiować funkcje i relacje rekurencyjne;

·stosować system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych;

·przeprowadzić analizę danych statystycznych i podstawowe wnioskowania statystyczne także z wykorzystaniem oprogramowania;

·interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych

·wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem przebiegu funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia poprawności swoich rozumowań;

·rozpoznawać problemy, w tym zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać algorytmicznie; potrafi dokonać specyfikacji takiego problemu;

·na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować orazprzedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości;

·pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie;

·adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

·rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym;

·skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

 

Absolwent jest gotów do:

·oceny możliwości wykorzystania dotychczasowych osiągnięć technologii w swoim zawodzie;

·zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów;

·posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w swojej działalności oraz kierowania się szacunkiem dla każdego człowieka;

·porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią;

·zrozumienia ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumiejąc potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej;;

·pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej

·formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauk ścisłych;

·uznania zawodu nauczyciela jako roli społecznej;

·budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej (uzyskane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zwięzła, ogólna charakterystyka wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych – określenie działań do podjęcia których przygotowana będzie osoba po ukończeniu studiów podyplomowych)

 

Warunki/zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu matematyka) i posiadających kwalifikacje drugiego stopnia oraz przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - Dz.U. 2019 poz. 1450).

Wymagane dokumenty:

- Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem – wydrukowane z systemu IRK SP;

 - Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

-Zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela;

 O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK. 

Wysokość czesnego

9300 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane  w systemie niestacjonarnym, w sobotę i niedzielę, dwa zjazdy w miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z oceną (w przypadku ustalonych ćwiczeń z oceną), uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń bez oceny (w przypadku ustalonych ćwiczeń bez oceny oraz w przypadku wykładów), uzyskanie w określonym terminie zaliczeń bez oceny w przypadku praktyk pedagogicznych oraz osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się.

Dodatkowe informacje

studia z możliwością dofinansowania

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Adam Lecko, prof. UWM 

Sekretarz

mgr Kinga Lecko

Kontakt

szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Kinga Lecko   tel.  664 31 55 25;  email: psi@matman.uwm.edu.pl

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.