PORTAL REKRUTACYJNY

Bezpieczeństwo narodowe

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Studiując na kierunku bezpieczeństwo narodowe, zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk społecznych, a także analizowania i stosowania zasad prawnych, procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej i lokalnej. Poznasz instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa na poziomie krajowym oraz międzynarodowym (w tym służby i siły specjalne), zjawisko terroryzmu, konflikty zbrojne, polityczne, gospodarcze, etniczne, narodowe, religijne oraz partyjne, historię wojen i konfliktów, geopolitykę, zasady funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, zadania oraz strukturę SZ RP. Praktykę zawodową zdobędziesz w instytucjach systemu bezpieczeństwa, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych i gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo narodowe na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu bezpieczeństwa narodowego możesz pracować:

  • gminnych, powiatowych i wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego,
  • służbach mundurowych i służbach państwowych związanych z bezpieczeństwem,
  • komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach oraz firmach,
  • jednostkach oraz instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz edukacji na rzecz przysposobienia obronnego,
  • cywilnym sektorze Sił Zbrojnych, w tym instytucjach centralnych, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje,
  • pionach dyplomacji, gdzie potrzebne są kwalifikacje wojskowe oraz administracji specjalnej,
  • Służbie Ochrony Państwa,
  • szkołach (po dodatkowym nabyciu uprawnień nauczycielskich).

Zasady kwalifikacji