PORTAL REKRUTACYJNY

Biologia

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

Podczas studiów poznasz zjawiska i procesy przyrodnicze na różnych poziomach organizacji systemów biologicznych, różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Opanujesz metody i techniki badawcze stosowane w biologii środowiskowej i molekularnej. Kierunek biologia uzyskał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zakres studiów:

  • biologia stosowana
  • nauczanie biologii

Biologia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu biologii możesz pracować w:

  • działach gospodarki związanych z wiedzą biologiczną, różnych typach laboratoriów oraz jednostkach badawczych,
  • instytucjach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, ekorozwojem, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, monitoringiem środowiska,
  • organizacjach pozarządowych (NGO) i firmach zajmujących się edukacją przyrodniczą i ekologiczną.

Absolwent zakresu nauczanie biologii jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych nauczyciela biologii do nauczania w każdym typie szkół. Kwalifikacje nauczycielskie umożliwiają również podjęcie pracy w instytucjach związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej, m.in. w centrach edukacyjnych, działach dydaktycznych ogrodów botanicznych i zoologicznych, ośrodkach i muzeach edukacji ekologicznej, przyrodniczej, w parkach narodowych i krajobrazowych.

Zasady kwalifikacji