PORTAL REKRUTACYJNY

Biologia

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Studiuj biologię i zdobądź pogłębioną wiedzę w zakresie faktów, zjawisk, obiektów i procesów przyrodniczych na różnych poziomach organizacji systemów biologicznych oraz naucz się posługiwania nowoczesnymi metodami i technikami stosowanymi w badaniach molekularnych i badaniach związanych z przygotowaniem ekspertyz przyrodniczych. Kierunek biologia uzyskał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zakresy studiów:

  • biologia molekularna
  • ekspertyzy przyrodnicze
  • nauczanie biologii

Biologia drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu biologii drugiego stopnia możesz pracować w:

  • działach gospodarki związanych z wiedzą biologiczną, różnych typach laboratoriów oraz jednostkach badawczych,
  • instytucjach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, ekorozwojem, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, monitoringiem środowiska,
  • organizacjach pozarządowych (NGO) i firmach zajmujących się edukacją przyrodniczą i ekologiczną,
  • każdym typie szkół i różnych instytucjach związanych z działalnością edukacyjną po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych nauczyciela biologii.

Zasady kwalifikacji