Wczytywanie strony...

 • #Pedagogika

Studia pedagogiczne II stopnia pozwalają pogłębić wiedzę pedagogiczną w zakresach, które umożliwią pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Udoskonalisz także umiejętności związane z budowaniem pozytywnych relacji interpersonalnych, posługiwaniem się nowoczesnymi technologiami czy aktywizowaniem osób w różnym wieku. Podczas studiów ulepszysz warsztat pracy z ludźmi oraz wspierania ich rozwoju.

Na studiach pedagogicznych drugiego stopnia możesz wybrać jeden z następujących zakresów kształcenia:

 • Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
 • Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
 • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

Pedagogika drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu kierunku pedagogika II stopnia na UWM w zakresie kształcenia – animacja społeczna i projektowanie edukacyjne, możesz pracować w:

 • placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych realizując zadania związane z animacją i projektowaniem edukacyjnym,
 • placówkach kulturalnych,
 • instytucjach realizujących działalność turystyczno-rekreacyjną,
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej,
 • firmach i instytucjach o profilu szkoleniowym,
 • placówkach zajmujących się organizacją czasu wolnego i wspieraniem rozwoju człowieka; instytucjach związanych z pomocą społeczną,
 • świetlicach środowiskowych, klubach,
 • placówkach edukacji pozaszkolnej i nieformalnej; instytucjach świadczących usługi doradztwa i poradnictwa w zakresie rozwoju osobistego.

Po ukończeniu kierunku pedagogika II stopnia na UWM w zakresie kształcenia – pedagogika opiekuńcza z socjoterapią, możesz pracować w:

 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych*,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach dla osób w podeszłym wieku,
 • organizacjach pozarządowych w obszarze pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci.

Po ukończeniu pedagogiki II stopnia na UWM w zakresie kształcenia – terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego, możesz pracować:

 • z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz z uczniami w klasach IV-VIII szkoły podstawowej w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju zdolności*,
 • prowadząc zajęcia w przedszkolach, szkołach i innego typu placówkach, organizujących różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się/ryzykiem wystąpienia trudności tego rodzaju oraz dzieciom uzdolnionym*.

* Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1289) oraz kwalifikacje nauczycielskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2021 poz. 890 t.j.zm.). Pełne kwalifikacje nauczycielskie absolwent uzyskuje po ukończeniu studiów nadających kwalifikacje nauczycielskie na tym samym kierunku i zakresie studiów (I i II stopnia).

 

PEDAGOGIKA

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: drugiego stopnia, magisterskie, 4 semestry

Zakres: animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym; pedagogika opiekuńcza z socjoterapią; terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

 

Wydział Nauk Społecznych

89 524 62 70

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

dyplom

dyplom zagraniczny

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.