PORTAL REKRUTACYJNY

Pedagogika

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Naucz się profesjonalnych działań w sferze wychowania i pracy edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej oraz animacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zdobądź wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, psychologicznych i społecznych, która przygotuje Cię do pracy w różnych w różnorodnych placówkach edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczych. Podczas studiów, dowiesz się, jak opisywać, wyjaśniać i przekształcać rzeczywistość edukacyjną i zachodzące w niej procesy, wspierające całożyciowy rozwój człowieka. Studia na kierunku pedagogika umożliwiają rozwój zainteresowań, zdolności, pogłębiają świadomość siebie oraz uczą budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem.

Zakresy kształcenia na kierunku pedagogika (II stopnia) na UWM:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Pedagogika na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu pedagogiki w zakresie kształcenia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią możesz pracować w:

 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (jako nauczyciel* wychowawca w
  świetlicy);
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (m.in. Domy Dziecka, Internaty, Bursy, Pogotowia opiekuńcze);
 • placówkach dla osób w podeszłym wieku;
 • organizacjach pozarządowych w obszarze pracy opiekuńczo-wychowawczej;
 • ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci;
 • ośrodkach diagnostyczno-adopcyjnych.

Po ukończeniu pedagogiki w zakresie pedagogika szkolna z terapią możesz pracować w:

 • przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (jako pedagog szkolny* oraz nauczyciel* specjalista terapii pedagogicznej);
 • placówkach oświatowo-wychowawczych: bursach, domach wczasów dziecięcych (jako pedagog, specjalista ds. wychowawczych);
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • placówkach opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych organizujących różne formy pomocy dzieciom i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się/ryzykiem wystąpienia trudności tego rodzaju.

*Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1289) oraz kwalifikacje nauczycielskie zgodnie z wymaganiami określającymi standardy kształcenia nauczycieli – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.) oraz przepisami regulującymi kwalifikacje nauczycielskie – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 r. poz. 2102). Pełne kwalifikacje nauczycielskie absolwent uzyskuje po ukończeniu studiów nadających kwalifikacje nauczycielskie na tym samym kierunku i zakresie studiów (I i II stopnia).

Zasady kwalifikacji