PORTAL REKRUTACYJNY

Socjologia

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Na studiach socjologicznych drugiego stopnia pogłębiamy pytania teoretyczne i szukamy odpowiedzi, prowadząc badania empiryczne. Kształcimy w oparciu o dwa zestawy przedmiotów praktycznych: pierwszy dotyczy „twardych” umiejętności metodologicznych i analitycznych (m.in. sondaż, wywiad pogłębiony, obserwacja), drugi – umiejętności „miękkich” związanych z relacjami i kompetencjami społecznymi (m.in. praca zespołowa, myślenie projektowe, komunikacja interpersonalna, negocjacje i mediacje). Nie zapominamy o przedmiotach teoretycznych, które pozwalają pogłębiać wiedzę poprzez lektury i dyskusje (m.in. socjologia płci, socjologia przestrzeni, socjologia ekonomiczna, współczesne społeczeństwo polskie). Ważnym elementem studiów są kilkuetapowe praktyki zawodowe, w czasie których studenci i studentki, przy wsparciu opiekunów naukowych, realizują badania, biorą udział w projektach ośrodków naukowo-badawczych i – przede wszystkim – aktywnie poszukują swojej drogi zawodowej.

Socjologia II stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu socjologii możesz pracować w:

  • administracji państwowej i samorządowej,
  • organizacjach pozarządowych,
  • instytucjach pomocy społecznej,
  • agencjach i działach marketingowych i public relations,
  • ośrodkach badania opinii publicznej i rynku,
  • służbach mundurowych.

Zasady kwalifikacji