Wczytywanie strony...

 

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2023/2024

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

Załącznik 1A

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych

z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1.      

 

skreślono

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

2.      

 

Chemia

3.      

 

Ichtiologia i akwakultura

4.      

 

Leśnictwo

5.      

 

Ochrona środowiska

6.      

 

Rolnictwo

7.      

 

Zootechnika

8.      

 

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

9.      

 

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Historia

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

10.   

 

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

11.   

 

Energetyka

12.   

 

Geodezja i kartografia

13.   

 

Geoinformatyka

14.   

 

Gospodarka przestrzenna

15.   

 

Inżynieria w logistyce

16.   

 

Mechanika i budowa maszyn

17.   

 

Mechatronika

18.   

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

19.   

 

Informatyka

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Informatyka

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka 

20.   

 

Matematyka

21.   

 

Biologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

22.   

 

Biotechnologia

23.   

 

Dietetyka

23a.

Fizjoterapia                      

24.   

 

Mikrobiologia

25.   

 

Pielęgniarstwo

26.   

 

Położnictwo

27.   

 

Ratownictwo medyczne

28.   

 

Weterynaria

29.   

 

Turystyka i rekreacja

1. Biologia

2. Geografia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

30.   

 

Analiza i kreowanie trendów

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny*

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

31.   

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

32.   

 

Ekonomia

33.   

 

Historia

34.   

 

Lingwistyka w biznesie

35.   

 

skreślono

36.   

 

Zarządzanie

37.   

 

Administracja

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny*

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

38.   

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

39.   

 

Doradztwo podatkowe

40.   

 

Kryminologia

41.   

 

Prawo

42.   

 

Analityka i zarządzanie publiczne

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

43.   

 

Bezpieczeństwo narodowe

44.   

 

Filozofia

45.   

 

Nauki o rodzinie

46.   

 

Politologia i stosunki międzynarodowe

47.   

 

Socjologia

48.   

 

Teologia

49.   

 

Pedagogika

1. Biologia

2. Filozofia

3. Geografia

4. Historia

5. Język łaciński i kultura antyczna

6. Język obcy nowożytny*

7. Język polski

8. Matematyka

9. Wiedza o społeczeństwie

50.   

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

51.   

 

Pedagogika specjalna

52.   

 

Praca socjalna

53.   

 

Inżynieria środowiska

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Informatyka

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

54.   

 

Psychologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

55.   

 

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

56.   

 

Technologia żywności i żywienie człowieka

57.   

 

Architektura krajobrazu

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

*  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

 

Załącznik 1B

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych

z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1.      

 

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

2.      

 

Filologia angielska

1. Język polski

2. Język angielski

1. Geografia

2. Historia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka

3.      

 

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

4.      

 

Filologia germańska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

5.      

 

Filologia rosyjska

6.      

 

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

1. Fizyka**

2. Matematyka

 

* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

 

Załącznik 1C

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Ocena predyspozycji kandydata

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych1

Ocena dostarczonych prac plastycznych

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej2

Egzaminy praktyczne:

1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

3

Logopedia3

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy – ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia

2. Fizyka**

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Wiedza o społeczeństwie

4

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku4

Test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

 

* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

1) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną

2) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

3) na kierunku logopedia do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji

4) na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

Załącznik 2A

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1.      

 

skreślono

1. Biologia* lub chemia

2. Fizyka*** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

2.      

 

Chemia

3.      

 

Ichtiologia i akwakultura

4.      

 

Leśnictwo

5.      

 

Ochrona środowiska

6.      

 

Rolnictwo

7.      

 

Zootechnika

8.      

 

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

9.      

 

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Język obcy nowożytny**

2. Chemia lub matematyka lub fizyka***

3. Geografia lub historia lub biologia

10.   

 

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka*** lub chemia

3. Język obcy nowożytny**

11.   

 

Energetyka

12.   

 

Geodezja i kartografia

13.   

 

Geoinformatyka

14.   

 

Gospodarka przestrzenna

15.   

 

Inżynieria w logistyce

16.   

 

Mechanika i budowa maszyn

17.   

 

Mechatronika

18.   

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

19.   

 

Informatyka

1. Matematyka lub informatyka

2. Fizyka*** lub chemia

3. Język obcy nowożytny**

20.   

 

Matematyka

21.   

 

Biologia

1. Biologia*

2. Chemia lub matematyka lub fizyka***

3. Język obcy nowożytny**

22.   

 

Biotechnologia

23.   

 

Dietetyka

23a.

Fizjoterapia

24.   

 

Mikrobiologia

25.   

 

Pielęgniarstwo

26.   

 

Położnictwo

27.   

 

Ratownictwo medyczne

28.   

 

Weterynaria

29.   

 

Turystyka i rekreacja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub biologia*

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

30.   

 

Analiza i kreowanie trendów

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

31.   

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

32.   

 

Ekonomia

33.   

 

Historia

34.   

 

Lingwistyka w biznesie

35.   

 

skreślono

36.   

 

Zarządzanie

37.   

 

Analityka i zarządzanie publiczne

1. Język obcy nowożytny**

2. Język polski

3. Filozofia lub geografia lub historia lub język łaciński lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

38.   

 

Bezpieczeństwo narodowe

39.   

 

Politologia i stosunki międzynarodowe

40.   

 

Socjologia

41.   

 

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

42.   

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

43.   

 

Doradztwo podatkowe

44.   

 

Kryminologia

45.   

 

Prawo

46.   

 

Filozofia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

47.   

 

Nauki o rodzinie

48.   

 

Teologia

49.   

 

Pedagogika

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny**

3. Biologia lub filozofia lub geografia lub historia lub język łaciński lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

50.   

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

51.   

 

Pedagogika specjalna

52.   

 

Praca socjalna

53.   

 

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny**

54.   

 

Filologia angielska

1. Język angielski

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

55.   

 

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

56.   

 

Filologia germańska

1. Język obcy nowożytny**

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

57.   

 

Filologia rosyjska

58.   

 

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka*** lub matematyka

59.   

 

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Biologia

2. Język angielski

3. Chemia lub matematyka lub fizyka***

60.   

 

Inżynieria środowiska

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka*** lub chemia lub biologia*

3. Język obcy nowożytny**

61.   

 

Psychologia

1. Język polski lub język obcy nowożytny**

2. Matematyka lub biologia* lub chemia

3. Wiedza o społeczeństwie lub historia 

62.   

 

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

1. Biologia* lub chemia

2. Fizyka*** lub matematyka lub geografia

3. Język obcy nowożytny**

63.   

 

Technologia żywności i żywienie człowieka

64.   

 

Architektura krajobrazu

1. Biologia* lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

    

*  w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego,

**    jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata,

***    lub fizyka z astronomią.

 

Załącznik 2B

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Ocena predyspozycji kandydata

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty

1

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych 1

Ocena dostarczonych prac plastycznych

1. Historia lub geografia lub biologia lub matematyka

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny**

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej 2

Egzaminy praktyczne:

1. Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny**

3

Logopedia 3

Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy – ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia* lub fizyka***

2. Historia lub wiedza o społeczeństwie

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

4

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku 4

Test predyspozycji: test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.

1. Język obcy nowożytny**,

2. Matematyka lub fizyka***,

3.Geografia lub chemia.

*   w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata,

*** lub fizyka z astronomią.

 

1) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną,

2) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie,

3) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji,

4) na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

Przeliczniki ocen ze świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą

Oceny na świadectwie dojrzałości/maturalnym uzyskanym za granicą, z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego, zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według następujących zasad:

 

1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 2 (1) - 5, np. wydane w Kazachstanie, Rosji (do 2008 roku), Szwecji (do 2013 roku)

Ocena

na świadectwie

Skala literowa

Punktacja w UWM

5

MVG = pass with special distinction

200

4

G= Pass

174

3

VG = Pass with distriction

120

2 (1)

IG

0

 

2. Świadectwo dojrzałości wydane np. w Rosji od 2009 roku

Ocena

na świadectwie

Punktacja w UWM

5

100

4

74

3

50

2

0

 

3. Świadectwa dojrzałości wydane np. w Szwecji od 2013

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A

200

B

180

C

150

D

120

E

80

F

0

 
 
4. Egzamin EGE w Rosji

Punktacja EGE

Punktacja w UWM

80-100

200

60-79

130

30-59

60

poniżej 30

0

 

5. Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane np. w Wielkiej Brytanii (ocena z AS-Levels w Wielkiej Brytanii)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A, A+, A*

100

A-

90

B+

80

B

70

B-

65

C+

60

C

55

C-

50

D+

45

D

40

D-

35

E

30

 

 

6. Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane np. w USA (ocena z High School Diploma), Wielkiej Brytanii (ocena z A-Levels w Wielkiej Brytanii)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

Skala literowa

Skala procentowa

Skala punktowa

A+

97-100

powyżej 4

200

A

93-96

4.0

190

A –

90-92

3.7

180

B +

87-89

3.3

170

B

83-86

3.0

160

C +

80-82

2.7

150

C

77-79

2.3

140

C

73-76

2.0

130

C –

70-72

1.7

120

D +

67-69

1.3

110

D

63-66

1.0

105

D –

60-62

0.7

100

F

Mniej niż 60

0.0

0

 

7. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali D3 – A1, wydane np. w Irlandii przed 2017 r. 

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A1

200

A2

188

B1

176

B2

164

B3

152

C1

140

C2

128

C3

116

D1

104

D2

92

D3

80

 

8. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 8 – 1, wydane np. w Irlandii po 2017 r.

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

1

200

2

180

3

160

4

140

5

120

6

100

7

80

8

0

 

9. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 5 – 1, wydane np. w Austrii, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

1

200

2

160

3

120

4

80

5

0

 

 

10. Świadectwa dojrzałości/maturalne wydane w Niemczech w skali 6-1 i egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom podstawowy (skala 15-1)

Ocena na świadectwie

Egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom podstawowy

Punktacja w UWM

1

15-13

100

2

12-10

85

3

9-7

70

4

6-4

50

5

3-1

30

6

-

0

 

11. Egzamin maturalny (Abiturprüfung) rozszerzony w Niemczech

Egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom rozszerzony

Punktacja w UWM

15-13

200

12-10

170

9-7

140

6-4

100

3-1

60

 

12. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 1 – 12, wydane np.  na Ukrainie (Atestat)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

12

100

11

90

10

82

9

75

8

67

7

58

6

50

5

40

4

30

3

0

2

0

1

0

 

13. Egzamin ZNO na Ukrainie

Punktacja ZNO

Punktacja w UWM

190-200

200

180-189

180

170-179

164

160-169

150

150-159

134

140-149

116

130-139

100

120-129

80

110-119

60

100 - 109

40

 

14. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 3 – 10, wydane np.  na Białorusi (Atestat)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

3

30

 

15. Egzamin CT na Białorusi

Punktacja CT

Punktacja w UWM

90-100

200

80-89

180

70-79

160

60-69

140

50-59

120

40-49

100

30-39

80

 

16. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 5 – 10, wydane np. na Litwie

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

100

9

90

8

75

7

60

6

45

5

30

4 i poniżej

0

 
 
17. Egzaminy Brandos Atestatas (BA) na Litwie
 

Punktacja BA

Punktacja w UWM

90-100

200

80-89

180

70-79

160

60-69

140

50-59

120

40-49

100

16-39

80

poniżej 16

0

 

18. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 10 – 20, wydane np. we Francji

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

20

200

19

188

18

174

17

160

16

148

15

134

14

120

13

108

12

92

11

80

10

66

 

19. Świadectwa VWO i HAVO wydane w Holandii

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

200

9

180

8

150

7

120

6

100

1-5

0

 

20. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane we Włoszech

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

200

9

180

8

150

7

120

6

100

1-5

0

 

21. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Hiszpanii

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

200

9

180

8

150

7

120

6

100

5

80

1-4.99

0

 

22. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Norwegii

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

6

200

5

170

4

140

3

110

2

80

1

0

 

23. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Belgii

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

18-20

200

16-17

180

14-15

160

13

130

12

100

0-11,5

0

 

24. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Belgii (Flandria)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

90-100

200

81-90

170

70-80

140

50-70

100

0-49

0

 

25. Świadectwo ukończenia szkoły wydane w Nigerii National Diploma i Higher National Diploma

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

3.50 –4.00 Distinction

200

3.00 –3.49 Upper Credit

170

2.50 –2.99 Lower Credit

140

2.00 –2.49 Pass

100

1.00–1.99 Fail

0

 

26. Senior School Certificate (NECO) oraz West African Senior School Certificate (WAEC).

Wynik na świadectwie

Punktacja w UWM

A1 75% -100% Excellent

200

B2 70% -74.9% Very good

180

B3 65% -69.9% Good

160

C4 60% -64.9% Credit

140

C5 55% -59.9% Credit

120

C6 50% -54.9% Credit

100

D74 0% -49.9% Pass

80

E8 35% -39.9% Pass

65

F9 0 –34.9% Fail

0

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.